Sökning: "tillit till media"

Visar resultat 21 - 25 av 77 uppsatser innehållade orden tillit till media.

 1. 21. Hur upplever användare algoritmisk kuratering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Valdemar Gezelius; Patric Hjorth; [2018]
  Nyckelord :Facebook News Feed; algorithmic curation; seamless design; seamful design;

  Sammanfattning : Facebook kan ses som ett exempel på den nya webb som följt de riktlinjer som sammanställdes i Web 2.0. I riktlinjerna lades tonvikt på sociala medier och en interaktiv webb, centrerad kring användaren och användarskapat innehåll. Sedan starten har Facebook News Feed implementerat en algoritmisk kuratering (eng. LÄS MER

 2. 22. Grafiska Designens verkan på högskolestudenter gällande tilliten till nyhets webbplatser : Denna rapport handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar Högskolestudenters tillit till webbplatsen, och hur det påverkar trovärdigheten på artiklar som återfinns på webbplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sardar Batofi; [2017]
  Nyckelord :graphic design; trust; credibility; website; news site; news; college students; article; survey; interviews; grafisk design; tillit; trovärdighet; webbplats; nyhets webbplats; nyheter; artikel; högskolestudent; enkätundersökning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar högskolestudenters tillit till webbplatsen och påverkar artiklarnas trovärdighet från studentens perspektiv. Undersökningen utfördes utifrån en triangulär forskningsmetod. LÄS MER

 3. 23. Digitalisering av reseindustrin : En utmaning eller möjlighet för svenska reseaktörer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nuria Pallin; [2017]
  Nyckelord :Travel agents; digitalization; social media; marketing; travel industry; Reseaktörer; digitalisering; sociala medier; marknadsföring; reseindustrin;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Studiens avsikt är att undersöka hur reseindustrin har påverkats av digitaliseringen genom att studera svenska reseaktörers marknadsföringsstrategier, anpassning till digitaliseringen samt syn på deras framtida roll. Utifrån studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att besvaras: Hur marknadsför svenska reseaktörer sig idag? Vilka fördelar och nackdelar ser svenska reseaktörer med digitaliseringen inom reseindustrin? Hur ser svenska reseaktörer på sin framtida roll? Metod Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, det empiriska materialet är insamlad genom semistrukturerade intervjuer som har genomförts med fem verksamma reseaktörer i Sverige. LÄS MER

 4. 24. En text med mycket plats mellan raderna

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Johanna Olausson; [2017]
  Nyckelord :scen; radio; flykt; dokumentär; konstnärlig process; rumsligt berättande;

  Sammanfattning : Om att leta efter ett narrativt berättande i rummet. Om att hitta tillbaka till scenkonsten efter en flera års exkursion i radiomediet. Om att försöka berätta om något som egentligen ligger för nära. Om att sätta fingret på vad jag konkret har gjort under den senaste två åren, åt vilket håll jag börjat gå. LÄS MER

 5. 25. Frihet under ansvar på Gruvbergets öppna anstalt – en kvalitativ studie om vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de intagna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Carolina Byström Borg; Angelica Törnell; [2017]
  Nyckelord :Gruvbergets anstalt; bemötande; familj; motivation; natur; öppen anstalt; frihet under ansvar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de intagna samt hur personal från Gruvberget upplever att verksamheten har för betydelse för de intagna som vistas där. Sex semistrukturerade intervjuer gjordes med tre före detta intagna som vistats på Gruvberget anstalt vid minst ett tillfälle samt med tre personal från Gruvbergets verksamhet. LÄS MER