Sökning: "tillitsbaserad styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden tillitsbaserad styrning.

 1. 1. Den kommunala styrkedjan utifrån ett tillitsperspektiv - Förväntningar på tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Freja Nordqvist; [2019-06-13]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning; Fokusgrupper; Domänteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för tillitsbaserad styrning genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser som finns inom en kommunal organisation inför ett införande av tillitsbaserad styrning samt om det finns några skillnader mellan olika sektorer.Teori:Teoretiskt ramverk bestående av fyra dimensioner av tillitsbaserad styrning i kombination med Kouzes och Micos (1979) domänteori. LÄS MER

 2. 2. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER

 3. 3. Utan data är HR bara en funktion med en åsikt? : En kvalitativ studie om datadriven HR inom offentlig sektor

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Clemensson; [2019]
  Nyckelord :Data-driven HR; Analytic HR; HR Data; Big Data; measurement.; Datadriven HR; Analytisk HR; HR Data; Stora mängder tillgänglig data; mätningar;

  Sammanfattning : HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. LÄS MER

 4. 4. Styra med tillit? : En implementeringsstudie om tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Hallgren; [2019]
  Nyckelord :implementering; arbetsförmedlingen; tillitsbaserad styrning och ledning; new public management; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen. Vidare ska intentionerna med tillitsbaserad styrning och ledning undersökas för att ställas gentemot tjänstemännens förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningen, styrningen och tilliten - En kvalitativ textanalys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Hallberg; [2019]
  Nyckelord :New public governance; New public management; Tillitsdelegationen; Tillitsbaserad styrning; Traditional public administration;

  Sammanfattning : I juni 2016 fick Tillitsdelegationen i uppdrag av regeringen att undersöka en tillitsbaserad ersättningsmodell för styrning av offentlig verksamhet i Sverige. Tillsättandet kom som en reaktion på den i nuläget dominerande styrningen som går under benämningen New public management, och som enligt kritiker inneburit flertalet oönskade effekter, där misstro mot medarbetares profession är en av dem. LÄS MER