Sökning: "tillitsbaserad styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden tillitsbaserad styrning.

 1. 1. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Från objekt till handling – En studie av två kommuners översättningar av tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Leia Jansson Bäcklund; [2023-06-14]
  Nyckelord :Översättningsteori; Tillitsbaserad styrning; ; Kommunal organisering; Offentlig förvaltning; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: I min uppsats ämnar jag bidra med ökad förståelse för översättningsprocessen av en idé om styrning. Styrningen som studerats är tillitsbaserad styrning och empirin utgår från två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 4. 4. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 5. 5. Tillitsbaserad styrning ochledning, någonting nytt? : En kvalitativ studie av styrförändringar i enkommunal skola

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Torslén; Cleo Cadeskog; [2023]
  Nyckelord :New public management; trust based management; public sector; school; New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; styrförändring; offentlig sektor; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillisbaserad styrning och ledning (TBSL) har under de senaste årenkommit att bli allt mera populärt. TBSL kan ses som en motreaktion till kritiken mot dentidigare rådande styrfilosofin New Public Management (NPM). LÄS MER