Sökning: "tillitsfulla relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden tillitsfulla relationer.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 3. 3. Anknytning : Att utforska pedagogers omsorgsarbete på förskolan för de yngsta barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaëlle Couture; Ella Headlam; [2021]
  Nyckelord :trygg anknytning; otrygg ambivalent anknytning; anknytningshierarkier;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om anknytning i förskolan. Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers erfarenheter och betydelsen av att främja en trygg anknytning för barns utveckling och samspel. Vi är även intresserade av att studera om covid-19 pandemin och dess restriktioner påverkar pedagogers sätt att knyta an till barn. LÄS MER

 4. 4. Elevröster om undervisning för välbefinnandeen : en studie om elevers beskrivningar av en undervisning som främjar välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Jisander; Anneli Anbelin; [2021]
  Nyckelord :well-being; learning; student voices; student views; classroom learning; health promotion; positive school; pedagogy; student influence; student participation; mental health; Välbefinnande; elevröster; hälsofrämjande undervisning; delaktighet; inflytande; didaktik; pedagogisk psykologi; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om vilka faktorer i undervisningen som främjar deras välbefinnande. Genom att låta elever beskriva den undervisning som de anser främjar deras välbefinnande finns en förhoppning om att bidra med värdefull kunskap som kan tillföra förståelse för hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att främja elevers välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Det är det som vi är här för : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; anknytningsarbete; anknytning; trygg anknytning; definitioner; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan. För att nå upp till detta syfte har följande frågeställningar använts; 1) Vilka definitioner har verksamma förskollärare på anknytning? 2) Vilka strategier använder verksamma förskollärare i sitt arbete för att etablera en trygg anknytning till barnen? 3) Hur resonerar verksamma förskollärare om anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan? 4) Vilka utmaningar upplever verksamma förskollärare i sitt arbete med barns anknytningsprocesser? I studiens resultat synliggörs att de fyra förskollärarna har väldigt likartade uppfattningar om anknytningen i förskolan. LÄS MER