Sökning: "tillitsfullmakt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tillitsfullmakt.

 1. 1. Vid sidan av avtalslagen - en undersökning av speciell ställningsfullmakt i rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Knutsson; [2021]
  Nyckelord :avtalsrätt; fullmaktsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalslagens ålderdomliga regler om fullmakt ger ingen uttömmande reglering av de fullmaktstyper som förekommer i det moderna svenska samhället. Vid sidan av avtalslagen har nya praxisgrundande fullmaktstyper utvecklats i syfte att tillgodose tredje mans skyddsintresse. LÄS MER

 2. 2. Befogad tillit och fullmaktskompetens - Vilken relevans har tredje parts uppfattning i svensk fullmaktsrätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Thulesius; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; komparativ rätt; fullmakt; fullmaktsrätt; representationsrätt; befogad tillit; tillitsfullmakt; agency law; DCFR; NJA 2014 s. 684; viljeförklaring; avtalsrätt; viljeprincipen; tillitsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fullmaktsrätten som rättsområde behandlar situationen då en representant (fullmäktige) rättshandlar med en tredje part för en principals (fullmaktsgivares) räkning och i principalens namn. Genom att representanten rättshandlar inom sin fullmaktskompetens blir principalen direkt avtalsbunden med tredje parten. LÄS MER

 3. 3. Ju fler kockar, desto sämre soppa? – Om fullmakt i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Möller; [2016]
  Nyckelord :fullmakt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; fullmaktsrätt; AB04; ombud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the rules on power of attorney within construction contract law. To fulfill the purpose, the standard-form contract AB 04 and its articles regarding power of attorney will be examined in relation to the general regulations of power of attorney under Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Kombinationsfullmaktens utveckling : Särskilt genom NJA 2013 s. 659 & NJA 2014 s. 684

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Dahl; [2015]
  Nyckelord :tillitsfullmakt; kombinationsfullmakt; ställningsfullmakt; toleransfullmakt; NJA 2013 s. 659; NJA 2014 s. 684;

  Sammanfattning : Utvecklingen i praxis på kombinationsfullmaktens område visar att ställningsfullmakten i 10 § 2 st. AvtL inte fullt ut kunnat tillvarata tredje mans intresse på ett önskvärt sätt. LÄS MER