Sökning: "tillståndsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet tillståndsprövning.

 1. 1. Tio år med kommunalt veto vid prövningen av vindkraft – är det dags för en förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenni Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; kommunal tillstyrkan; tillståndsprövning; kommunalt planmonopol; kommunal självstyrelse; miljöfarlig verksamhet; miljöbalken; plan- och bygglagen; regeringsformen;

  Sammanfattning : In 2009, the Swedish legislation regarding the administrative procedure applicable to onshore wind energy was amended, in part to increase wind power production, but also to fulfill the requirements in regard to the administrative procedures for renewable energy activities in the 2009 Renewables Directive. As a result, the dual permit and approval procedures under the Plan and Building Act and the Environmental Code were replaced with a procedure through which large onshore wind power installations are only assessed under the Environmental Code—and thus, only by the relevant County Administrative Board. LÄS MER

 2. 2. Tio år med kommunalt veto vid prövningen av vindkraft – är det dags för en förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenni Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; kommunal tillstyrkan; tillståndsprövning; kommunalt planmonopol; kommunal självstyrelse; miljöfarlig verksamhet; miljöbalken; plan- och bygglagen; regeringsformen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättsliga förutsättningar för gruvverksamhet : Tillståndsprövningen av gruvan i Kaunisvaara

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Johansson; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; gruvrätt; Kaunisvaara; minerallagen; gruvverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Implementering av miljökvalitetsnormer för vatten i samband med miljökonsekvensbeskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Österberg; [2018]
  Nyckelord :EU Water Framework Directive; envrionmental quality standards; surface water; the Weser case; the Weser ruling; Environmental Impact Assessment; EIA; EU:s ramdirektiv för vatten; miljökvalitetsnormer; ytvatten; Weserdomen; C-461 13; miljökonsekvensbeskrivning; MKB;

  Sammanfattning : EU:s ramdirektiv för vatten kom år 2000 och har som uppgift att förbättra vattenkvaliteten inom unionen. Direktivet är rättsligt bindande för medlemsstaterna och har målet att samtliga vattenförekomster i EU ska nå minst god status. LÄS MER

 5. 5. Ramvattendirektivet och den svenska vattenkraften - En miljörättslig studie av EU:s ramvattendirektiv och den svenska vattenkraften före och efter prop. 2017/18:243

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Björk; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; miljörätt; vattenrätt; vattenkraft; ramvattendirektivet; miljökvalitetsnormer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ramvattendirektivet (RDV) är ett omfattande regelverk som syftar till att skydda grundvatten, kustvatten och inlandsytvatten, såsom sjöar och åar, i den Europeiska Unionen. Direktivet utgår från vattenmiljöns faktiska tillstånd och innefattar bl.a. LÄS MER