Sökning: "tillsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet tillsyn.

 1. 1. Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen : Vilka blir de rättsliga konsekvensen för fastighetsmäklarföretag när den nya fastighetsmäklarlagen träder kraft?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Chouhan Sonali; Linder Evelina; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarlagen; Fastighetsmäklarinspektionen; FMI; Fastighetsmäklarföretag;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar de rättsliga konsekvenserna för fastighetsmäklarföretag när den nya föreslagna Fastighetsmäklarlagen träder i kraft i juli. Denna studie undersöker därmed fastighetsmäklarföretags rättsläge enligt den nya fastighetsmäklarlagen. LÄS MER

 2. 2. Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Gröön; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; Statens institutionsstyrelse; SiS; Avskiljning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. LÄS MER

 3. 3. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 4. 4. En rättsutredning om handlingsoffentligheten och dess krav på den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :handlingsoffentlighet; offentlighetsprincip; allmän handling; handlingsframställan;

  Sammanfattning : Uppsatsen har utrett vilka författningar som reglerar allmänna handlingar samt hur en framställning att ta del av allmänna handlingar ska hanteras av myndigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad som utgör allmänna handlingar och på vilket sätt myndigheter bör agera för att klara av den vidsträckta innebörden av handlingsoffentligheten. LÄS MER

 5. 5. Behovsanalysen inför försäkringsrådgivning : Hur ska den genomföras för att omsorgsplikten ska kunna uppfyllas inför rådgivning om personförsäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Wall; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsförmedling; försäkringsrådgivning; behovsanalys; omsorgsplikt; försäkringsförmedlare; IDD; försäkringsbaserade investeringsprodukter;

  Sammanfattning : För att försäkringstagare ska känna sig trygga med att de har tecknat en lämplig försäkringsprodukt tar många försäkringstagare hjälp av rådgivare innan de ingår försäkringsavtal. Innan rådgivningen kan börja behöver försäkrings- eller investeringsrådgivaren genomföra en behovsanalys av konsumenten, för att utreda bl. LÄS MER