Sökning: "tillsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet tillsyn.

 1. 1. Förväntningar på revisorn : - Finns det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndigheter,utifrån revisorns perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kristena Samouie; Ornina Gergeo; Debora Marouki; [2023]
  Nyckelord :Expectation gap; financial irregularities; stakeholder theory; audit; regulators; Förväntningsgap; ekonomiska oegentligheter; intressentteori; revision; tillsynsmyndigheter;

  Sammanfattning : Datum: [2023-01-11]Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hpAkademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens UniversitetFörfattare: Debora Marouki Kristena Samouie Ornina Gergeo[00/03/29] [99/03/13] [01/03/31]Titel: Förväntningar på revisorn - Finns det ett förväntningsgap mellanrevisorer och myndigheter, utifrån revisorns perspektiv?Handledare: Oksana FeicherNyckelord: Förväntningsgap, ekonomiska oegentligheter, intressentteori, revision,tillsynsmyndigheter.Forskningsfrågor: Förekommer det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndighetervid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter?Hur kan förväntningsgapet minka utifrån revisorns perspektiv?Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka myndigheternas förväntningar pårevisorn vid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter. LÄS MER

 2. 2. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER

 3. 3. Hotellifiering : Kortfristig andrahandsuthyrning av bostadslägenheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adil Heco; Felix Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Hotellification; law; subletting; Airbnb; Hotellifiering; juridik; andrahandsuthyrning; Airbnb;

  Sammanfattning : Hotellifiering har blivit ett allt mer omtalat ämne i senare tid i media och litteratur. De senare åren kan man se hur uthyrningsplattformar som Airbnb har möjliggjort för hyresvärdar att kortfristigt hyra ut bostadslägenheter genom andrahandsavtal. LÄS MER

 4. 4. Climate change and Banking regulation: How Swedish professionals think about regulating climate-related risk drivers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jakob Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Climate-related risk drivers; physical risk; transition risk; financian risk; banking regulation; interview study; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Denna masteruppsats ämnar att deskriptivt beskriva hur bankanställda och experter på bankregleringsområdet ser på de regleringen av de finansiella risker som härrör från klimatförändringarna. Material och metod: Semistrukturerade expertintervjuer genomfördes med fem bankanställda från svenska banker av olika storlek samt med fyra experter på bankreglering och en expert på översvämningar och havsnivåhöjning. LÄS MER

 5. 5. Att förstå konsekvenserna av hållbarhetsrapportering : En studie om införandet av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar SFDR

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nicole Tholén; [2022]
  Nyckelord :SFDR; sustainability; financial industry; sustainability reporting; data management; regulatory compliance; investment decisions.;

  Sammanfattning : The provision of global bank capital and its governance has undergone dramatic changes in the last two decades. There has been a growing awareness among companies to address the environmental, social and governance issues to contribute to sustainable development. LÄS MER