Sökning: "tillträdesstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet tillträdesstrategier.

 1. 1. Tillträde till lek : Pedagogers uppfattning om barns tillträde i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Strandell; Sofej Räsänen; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; Pedagogers perspektiv; Tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om pedagogers syn på förskolebarns tillträde i lek, vilka tillträdesstrategier som är vanligast/bäst och pedagogers syn på sin roll för barns tillträde i lek och därmed blir syftet pedagogers perspektiv på barns tillträde i lek. Uppsatsen utgår ifrån en enkätstudie med kvantitativa och kvalitativa svarsalternativ och frågor. LÄS MER

 2. 2. “Jag tycker inte det är roligt att dom säger mjau” : En studie om inkludering, exkludering och förskollärarnas agerande i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Björnrup; Maria Persson Alonso; [2021]
  Nyckelord :exclusion; free play; preschool teacher; inclusion; peer culture; interplay; preschool; kindergarten; children; exkludering; fri lek; förskollärarens roll; inkludering; kamratkultur; lekens betydelse; samspel; förskola; barn;

  Sammanfattning : I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018) beskrivs leken som grundläggande för barns lärande, utveckling och välbefinnande. Däremot uttrycks det inte i läroplanen hur begreppen inkludering och exkludering bör kopplas till barns lek samt hur detta kan prägla såväl barngruppen som leken. LÄS MER

 3. 3. Alla får vara med : Förskollärares uppfattningar om den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Bång; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; free play; inclusion; peer culture; strategies; Exkludering; fria leken; inkludering; kamratkultur; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver barns strategier i den fria leken. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och fenomenografisk analysmodell fick jag svar på mina frågeställningar. Det insamlade materialet har analyserat och diskuterats ifrån Corsaros teori och begrepp. LÄS MER

 4. 4. ”-Jag vill vara med!” : En kvalitativ studie om inkludering och exkludering i barns fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stephanie Rogebjer Hagenhed; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Exkludering; Förskola; Tillträdesstrategier; Försvar av lekutrymme; Observation; Intervju; Barndomsociologi;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka hur barn inkluderas och exkluderas i den fria leken på förskolan. Observationer av barn i den fria leken och intervjuer med förskollärare och barnskötare har genomförts för att få svar på forskningsfrågorna som handlar om hur barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken och varför, hur pedagoger uppfattar att barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken samt hur pedagoger arbetar för att främja inkludering/förebygga exkludering i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. Exkludering i lek bland förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Israa Daabas; [2021]
  Nyckelord :exkludering; exkluderingsstrategier; förskola; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för barns exkludering av varandra i leken. Studien utgår från barnens lek och intervjuer som gjorts med barnen. Till denna studie har ett bardomssociologiskt perspektiv valts samt flera tidigare forskning kring barns exkludering av varandra. LÄS MER