Sökning: "tillväxt"

Visar resultat 11 - 15 av 2750 uppsatser innehållade ordet tillväxt.

 1. 11. Virtual meetings in practice: a case study within an organization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emelie Hensfelt; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån samhällseffekterna av coronaviruset har allt fler verksamheter börjat använda sig av distansmöten. Närmare bestämt har många möten inom organisationer överförts till en digital dimension så att anställda kan kommunicera virtuellt (med virtuella möten). LÄS MER

 2. 12. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 3. 13. Effect of temperature on plant growth and yield in everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Florentina

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Denis Butare; [2020]
  Nyckelord :strawberry; ever-bearing; temperature; flower mapping; photoperiod; flowering; plant development; yield;

  Sammanfattning : Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) growth and yield are under genetic control and regulated by environmental factors such as temperature and photoperiod. The major objective of this study was to determine the effects of temperature under short-day treatment on plant development and flowering in the ever-bearing strawberry cv. LÄS MER

 4. 14. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 5. 15. Skapar naturkatastrofer ekonomisk tillväxt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Schlyter; Ida Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Naturkatastrofer; BNP per capita; Syntetisk kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Antalet naturkatastrofer som inträffar i världen ökar på grund av de klimatförändringar som råder. Den ökande trenden kan komma att fortsätta i framtiden om inga större ageranden för att minska klimatförändringarna sker. LÄS MER