Sökning: "tillväxtfas"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet tillväxtfas.

 1. 1. Valet mellan den interna och externa rekryteringen av mellanchefer i organisationerna X och Y

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Aladin Hodzic; Morgan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Rekryteringsprocess; tillverkningssektor; internrekrytering; externrekrytering; personalstyrka; rekrytering;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har fokuset varit på hur de två valda organisationerna arbetar kring ämnet om rekrytering och rekryteringsprocessen. Huvudsyftet med denna studie är att belysa rekryteringsprocessens betydelse för de utvalda organisationerna inom den privata tillverkningssektorn där de två tillvägagångssätten intern och extern rekrytering lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Studie av livscykel hos nya läkemedel i Sverige som fick EMA godkännandet mellan 2006 och 2017

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Reem Yacoub; [2022]
  Nyckelord :produktlivscykel; livscykel; introduktionsfas; tillväxtfas; mognadsfas; avtagandefas;

  Sammanfattning : Abstract  Background  All products have a life cycle when they are on the market, including pharmaceutical products as they go through different phases from introduction, growth, maturation, to a declining phase.  Aim  To study the length of time for each phase for drugs approved in Sweden between 2006 and 2017, and to compare the times between the approval years studied and the various types of drugs such as oncology and orphan drugs. LÄS MER

 3. 3. Materialplanering och styrning i tillväxtfas : En fallstudie med nulägesanalys och förbättringsförslag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Dennis Bard; Sofi Gidstedt; Karl Nilsson; [2022]
  Nyckelord :produktionsplanering; schemaläggning; tillverkningsstrategi; prognostisering; materialplanering; processer;

  Sammanfattning : Denna fallstudie studerar ett mindre tillväxtbolag med en nulägesanalys och deras möjligheter till förbättring. I en tillväxtfas är det svårt att följa med i struktur och rutiner, genom att undersöka möjligheter att stabilisera och förankra sin tillväxt har företagets försörjningskedja analyserats. LÄS MER

 4. 4. PRODUKTUTVECKLING FRÅN SKISS TILL PROTOTYP : En fallstudie i en möbels utveckling från skiss Tll första prototyp i samarbete med Swedese

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Karl Erixon; [2021]
  Nyckelord :produktutveckling. formgivning. design. möbelsnickeri;

  Sammanfattning : Examensarbetet som behandlas i rapporten undersöker hur en produktutvecklingprocess kan se ut för en nyskapad möbel. Undersökningen fungerar som en fallstudie, där relationen mellan producenten Swedese AB och formgivaren Jonas Forsman har exponerats för att förtydliga en process av detta slag. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i tider av förändring : Hur nästa generations sjöofficerare möter dagens utmaningar - en fallstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Fornelius Hecker; Per Egnell; [2021]
  Nyckelord :rearmament; leadership; organizational challenges; Swedish Armed Forces; societal changes; tillväxt; ledarskap; organisatoriska utmaningar; Försvarsmakten; samhällsförändring;

  Sammanfattning : Militära organisationer påverkas ständigt av samhällets förändring och dess trender. En allt snabbare social och teknisk utveckling kan vara utmanande för en hierarkisk och byråkratisk institution vilket är grundläggande karaktärsdrag för militära organisationer. LÄS MER