Sökning: "tillväxtinhibering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tillväxtinhibering.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Tillväxtinhibering på fast substrat av Aspergillus niger-sporer genom tillsats av sorbin-, bensoe- och fenylmjölksyra

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Emma Boström; [2011]
  Nyckelord :livsmedelskvalitet; Aspergillus niger-sporer; PLA; fast substrat; låg sporkoncentration; pH;

  Sammanfattning : Mögelkontaminering är ett problem inom livsmedelsindustrin eftersom den kan orsaka minskad hållbarhet och minskad säkerhet av livsmedel. Aspergillus niger är ett vanligtförekommande mögel i varmare klimat och hittas därför ofta i importerade livsmedel. A.niger kan till exempel orsaka stor förstörelse av färsk frukt och grönsaker. LÄS MER