Sökning: "timber concrete composite"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden timber concrete composite.

 1. 1. En jämförelse mellan samverkansbjälklag och bjälklag av Grön betong med avseende på klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Hülya Cizmeli Utsel; Fredrika Sjögren Brolinsson; [2020]
  Nyckelord :CO2-ekv; EPD; Grön betong; LCA; Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna mellan bjälklag av Grön betong och ett samverkansbjälklag med traditionell betong och KL-trä med avseende CO2-ekv. Syftet har även varit att identifiera i vilka skeden i en livscykel som skillnaderna i koldioxidutsläppen är som störst mellan dessa bjälklag samt presentera förbättringsförslag för att minimera utsläppen. LÄS MER

 2. 2. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Samverkansbjälklag : En studie om KL-platta med samverkande betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Nilsson; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acoustics; bending stiffness; cross-laminated timber CLT ; fire; shear connectors; timber-concrete composite TCC ; wood construction; Akustik; brand; böjstyvhet; KL-trä; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; träbyggande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate whether timber-concrete composite (TCC) floors made of a CLT-deck and casted concrete could be used as a method for increasing the use of wood as a building material. Method: The methods used in this degree project were a literature study, in which a number of laws of construction and different connector systems were studied, as well as an experiment consisting of bending tests on CLT-decks with casted concrete where SFS VB-screws were used as shear connectors. LÄS MER

 4. 4. Projektering av KL-träbjälklag i bostäder med hänsyn till spännvidd och ljudkrav

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Larsana Namroud; Ellen Hansson; [2020]
  Nyckelord :CLT acoustics; CLT floor; CLT manual; CLT-wood; concrete; construction; development CLT; research CLT; sound-requirements;

  Sammanfattning : Wood construction has increased in the recent years for apartment buildings consisting of four to five floors. Compared to other building materials, wood has great environmental benefits. For a building in a larger scale constructed in wood, cross-laminated timber, also known as CLT is an option. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av samverkansbjälklag av limträ och betong samt limträförstärkt KL-träbjälklag – En jämförelsestudie

  M1-uppsats,

  Författare :Albin Löfvall; Stefan Cronberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER