Sökning: "timmer"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet timmer.

 1. 1. Ekonomisk betydelse av biometrias kvalitetssäkring för skogsmaskinlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Oskar Engström; [2023]
  Nyckelord :Kvalitetssäkrade skördare; vrak; ; timmerandel; ; virkesvärde; ; övermål; ; tillredning; ; ekonomi;

  Sammanfattning : Virkesvärdet påverkas till stor del av skogsmaskinlagens förmåga att aptera och sortera virke enligt apteringsinstruktioner. Syftet med studien var att kvantifiera skillnader i virkesvärde mellan skogsmaskinlag som hade kvalitetssäkring från Biometria (A) och maskinlag utan deras kvalitetssäkring (B). LÄS MER

 2. 2. Beståndsanpassad aptering: metodutveckling och utfallsprövning : effekter av varierande längdstyrning i egenskapsskilda beståndsgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :William Svederberg; [2023]
  Nyckelord :beståndsanpassad aptering; maskininlärning; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Idag är tillgången till skogliga data mycket stor. En bidragande faktor till detta är insamlingen av data vid maskinell avverkning. Denna datamängd används i stor utsträckning för bland annat produktionsuppföljning men med viss bearbetning kan de användas för att digitalt återskapa den avverkade skogen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med smittsamma sjukdomar i isolering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petra Halling; Clara Timmer; [2023]
  Nyckelord :Communicable diseases; experiences; isolation; nurse; nursing care; Erfarenheter; isolering; omvårdnad; sjuksköterska; smittsamma sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering kan användas som åtgärd då en patient har en infektion eller en smittsam sjukdom och måste separeras från omgivningen för att förhindra smittöverföring. Smittsamma sjukdomar beskrivs som sjukdomar som kan innebära en fara mot människors hälsa och som kan överföras till eller mellan människor. LÄS MER

 4. 4. Björktimmer i svenskt skogsbruk : en studie över björkens potential i timmerproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ebba Mölle; Olivia Fors; [2023]
  Nyckelord :björk; björkvirke; lövsågverk; sågverk;

  Sammanfattning : Björk är Sveriges vanligaste lövträd och utgör cirka 13 % av landets stående virkesförråd. Intresset för trädslaget har varierat historiskt men har med tiden ökat på grund av att till exempel certifieringskrav, klimatförändringar och skadegörare fordrar en större variation i trädslagsblandning. LÄS MER

 5. 5. Ekonomi och virkesproduktion för hyggesfritt respektive trakthyggesbruk : en analys av ekonomiska och produktionsmässiga konsekvenser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Källmark; Petter Tillberg; [2023]
  Nyckelord :trakthyggesbruk; hyggesfritt; blädningsbruk; skärmställning; hyggen; PlanWise; nuvärde; kalkylränta;

  Sammanfattning : Skogsbruket som bedrivs i Sverige har under de senaste åren kritiserats av myndigheter och allmänheten. En ny skogsstrategi från EU har tagits fram för öka andelen skogsbruksmetoder, så som hyggesfria alternativ, som främjar den biologisk mångfalden samt minska koldioxidutsläppen från skogen och därav minska andelen trakthyggesbruk som bedrivs i dagsläget. LÄS MER