Sökning: "timperleys modell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden timperleys modell.

 1. 1. Åter till eleven - Hur återkoppling uttrycks och upplevs i en pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lotta Andersson; My Vallentin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; BFL; kamratrespons; stöttning och återkoppling;

  Sammanfattning : Bedömning av elevers kunskaper och färdigheter har under decennierna har gått från att vara en bedömning av lärande, till en bedömning för lärande. Skolverket (2016) menar att Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till elevers lärande. LÄS MER

 2. 2. En idrottslektions inramning En intervju- och observationsstudie av hur idrottslärare hanterar målkommunikation och feedback i samband med inledning och avslutning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emanuel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Inledning; Avslutning; Målkommunikation; Återkoppling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledningen och avslutningen är ofta två moment av lektionen som hamnar i skymundan av innehållet. Idrottsämnet har traditionellt upplevts mer som ett ”göra-ämne” än ett kunskapsämne. LÄS MER

 3. 3. Kollegailt lärande - Bara snack eller framgångsfaktor för skolutveckling : Det kollegiala lärandets betydelse för lärares utvecklande av undervisningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Catarina Tenggren Natt och Dag; [2016]
  Nyckelord :professional learning communities; peer learning; schooldevelopment; school improvement; kollegialt lärande; samarbetsbaserat lärande; skolutveckling; skolförbättring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en samvariation mellan kollegialt lärande och hur lärare utvecklar sin undervisning med anspråk att förbättra elevernas resultat. Undersökningen innehåller också en explorativ del där eventuella faktorer som bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet undersöks och om det finns några faktorer som motverkar lärares förbättringsarbete. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattning av feedback i estetiska ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Agneta Lundberg; [2014]
  Nyckelord :feedback; elevperspektiv; estetiska ämnen; formativ bedömning; lärande; bedömning för lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers uppfattning av feedback i estetiska bildämnen. Undersökningen motiveras av att feedback från forskningshåll ses som en av de avgörande faktorerna för lärandet. Med stöd av Hattie och Timperleys (2007) modell för feedback så analyseras elevernas uttalanden om feedback. LÄS MER

 5. 5. När ansvaret lämnas åt eleverna : En studie av elevkommunikation i skuggan av ett paradigmskifte

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Kristin Larsson; [2011]
  Nyckelord :Alteritet; bedömning; feedback; intersubjektivitet; kommunikation; provparadigm; scaffolding; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Nyare klassrumsforskning visar att arbetet i klassrummet idag mer sällan leds av läraren i helklassundervisning, utan istället organiseras som bänkarbete, gruppsamtal och grupparbeten. Samtidigt är det preciserat i Lpf94 att elever själva ska ta ansvar för sitt lärande och resultat i förhållande till kurskriterier. LÄS MER