Sökning: "tips på forskningsfrågor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tips på forskningsfrågor.

 1. 1. Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; barn med särskilda rättigheter; förskola; förskollärare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Effektiv kommunikation genom digitala kanaler : En undersökning om användandet av lärplattformar inom gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Alexsandra Jansson; Thanh Nguyen; [2016]
  Nyckelord :Organisational communication; information and communication technology; digital communication channels; schools; lärplattformar;

  Sammanfattning : Det svenska skolväsendet har sedan 2000-talet fått övergripande stöd från regeringen för att utveckla den digitaliserade undervisningsformen. Trots detta har upprepande årsrapporter kring IT-användning i skolan visat på brister inom användarkunskap och IT-kompetens utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. "Klart att man alltid blir bättre med handledning" - om specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Pernilla Hultén; Carin Nevander; [2010-02-01]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogik; socio-kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva upplevelser av specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter och utifrån detta syfte är följande forskningsfrågor beaktade.• Hur uppfattar pedagogerna specialpedagogisk handledning?• Vilka möjligheter ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?• Vilka hinder ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?Kunskapssyn och metod: Vi vill lyfta fram det socio-kulturella perspektivet som en viktig del i lärandet mellan människor. LÄS MER

 4. 4. Ansvar och disciplinering av psykiskt störda gärningsmän - En kvalitativ studie om upplevelser av en lagändring i brottsbalken

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mina Hindebo; [2009-01-27]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; lagändring; påföljd; ansvar; disciplin;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka de motiv som låg bakom den nya lagändringen om allvarligt psykiskt störda brottslingar i brottsbalken 30 kap 6 §. I forskningen undersöks även vilka attityder psykiatriker och socialutredare som jobbar med rättspsykiatrisk undersökning har kring dessa motiv och hur de ser på framtiden. LÄS MER

 5. 5. X och Y bland ettor och nollor : En inblick i några gymnasielärares resonemang kring datorstöd i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristina Axelsson; [2009]
  Nyckelord :matematikdidaktik; IT; datorer; simulering; tekniska hjälpmedel; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att elever som börjar gymnasieskolan erbjuds varsin laptop, men få matematiklärare verkar använda dem i sin undervisning. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka hur lärare resonerar kring datorstöd i matematikundervisningen nu när eleverna har tillgång till varsin dator. LÄS MER