Sökning: "tirailleur senegalais"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tirailleur senegalais.

  1. 1. Français Tirailleur : - A Corpus Study

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

    Författare :Hedvig Skirgård; [2013]
    Nyckelord :francais; tirailleur; pidgin; west africa; senegal; tirailleur senegalais; lucie cousturier; mangin;

    Sammanfattning : Français Tirailleur (FT) är ett pidginspråk som talades av västafrikanska soldateroch deras vita officerare i den franska kolonialarmen cirka 1857-1954. Den häruppsatser beskriver denna språkvatietet utifrån ett korpus som består av de dokumenteradeyttranden som hittills hittats. LÄS MER