Sökning: "tisus skriftliga prov"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tisus skriftliga prov.

 1. 1. Skriftspråklig kompetens hos andraspråksinlärare : Analys av godkända texter från Tisustest och Nationella prov i Svenska som andraspråk B

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Eva-Lena Stål; [2012]
  Nyckelord :Processability Theory; communicative competence; lexical competence; linguistic competence; second language learner; second language acquisition; Processbarhetsteorin; kommunikativ kompetens; lexikal kompetens; lingvistisk kompetens; andraspråksinlärare; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på andraspråksinlärares skriftliga kompetens kopplad till syntaktiska och kommunikativa nivåer. I synnerhet är syftet att studera språkliga syntaktiska nivåer i texter skrivna av andraspråksinlärare som har behörighet att studera vid universitet. LÄS MER

 2. 2. Godkända grunder : En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnea Fröberg; [2011]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Tisus; Nationella prov; syntaktisk analys; global bedömning; processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en jämförelse av den skriftliga delen mellan tio godkända uppsatser från nationella provet i Svenska som andraspråk B och tio godkända uppsatser från Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus). I uppsatsen görs först en analys av två syntaktiska konstruktioner, därefter en undersökning av förekommande bisatstyper och till sist en global bedömning av texternas funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Charlotte Brolin; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en jämförelse mellan den skriftliga delen av åtta godkända och åtta underkända Tisus-prov. Dels görs en processbarhetsanalys som bygger på inlärningshierarkin i Pienemanns Processbarhetsteori, dels en felanalys. LÄS MER