Sökning: "tisus uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tisus uppsats.

 1. 1. Stadier i inlärarspråket : En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexandru Lefter; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; inlärningsstadier; Tisus;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att undersöka på vilket stadium i processbarhetsteorin några bedömda och betygsatta uppsatser författade av studenter med svenska som andraspråk befinner sig. Jag utgår från hypotesen att de studenter som har fått underkänt på uppsatserna ligger på lägre nivåer enligt processbarhetsteorin, medan de studenter som har fått godkänt ligger på högre nivåer. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter den röda tråden : En komparativ studie av satskonnektion i Tisusuppsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gabriella Morén; [2016]
  Nyckelord :Satskonnektion; Textbindning; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka satskonnektionen i tio Tisustexter, fem som blivit godkända och fem som blivit underkända. De forskningsfrågor jag ska försöka besvara är: Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G och kan något mönster urskiljas? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en debattartikel? För att underlätta analysen har texterna delats in i makrosyntagmer och sedan har satskonnektiverna lokaliserats och delats in i de fyra undergrupperna additiva, temporala, kausala och komparativa konnektiver enligt en modell som presenterats i Catharina Nyströms bok Hur hänger det ihop (Nyström, 2001). LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse hos svenska gymnasieelever : En undersökning av hur gymnasieelever som läst svenska B respektive svenska som andraspråk B klarar TISUS-testets läsförståelsedel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anna Bresche; [2012]
  Nyckelord :Läsförståelse; närläsning; sökläsning och motivation;

  Sammanfattning : Abstract This paper aims to examine reading comprehension among Swedish Upper Secondary School students who are doing their last school year. My research questions are if the students have sufficient reading comprehension to cope with university studies and higher education according to a comprehension test and if there is a difference between students who studied Swedish B course or Swedish as a second language B course. LÄS MER

 4. 4. Godkända grunder : En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnea Fröberg; [2011]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Tisus; Nationella prov; syntaktisk analys; global bedömning; processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en jämförelse av den skriftliga delen mellan tio godkända uppsatser från nationella provet i Svenska som andraspråk B och tio godkända uppsatser från Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus). I uppsatsen görs först en analys av två syntaktiska konstruktioner, därefter en undersökning av förekommande bisatstyper och till sist en global bedömning av texternas funktionalitet. LÄS MER

 5. 5. Prosodi för akademiska studier? : En undersökning av prosodins betydelse vid bedömning av elevers muntliga färdigheter vid Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Rosenbecker; [2009]
  Nyckelord :prosodi; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs främst en kvantitativ analys av utländska testtagares prosodiska kompetens vid det test som ger utländska studerande behörighet till studier vid svenskt universitet eller högskola, det s.k. Tisus-testet. Studien har också ett mindre kvalitativt inslag i form av en näranalys. LÄS MER