Sökning: "titelfunktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet titelfunktioner.

  1. 1. Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Emelie Erlandsson; [2020]
    Nyckelord :Engelska originaltitlar; svenska översatta titlar; titelöversättning; titelfunktioner; semantiskt innehåll; genrer;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). LÄS MER