Sökning: "tjänstefel hos socialsekreterare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tjänstefel hos socialsekreterare.

  1. 1. DEN VÄRSTA DRAKEN : Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Josefin Ahlin; Abigail Anne Lehrer; [2010]
    Nyckelord :Maktmissbruk; tjänstefel; myndighetsutövning; klientupplevelse; socialsekreterare; fenomenologi; symptom; makt; barnavård; påverkan; socialtjänst;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar och belyser problemen som uppstår ur föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning. Studiens syfte var att med hjälp av en fenomenologisk ansats och sju halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, utforska ovan nämnda upplevelse och dess eventuella följder hos föräldrar till barn som har befunnit/befinner sig i den svenska sociala barnavården. LÄS MER