Sökning: "tjänstepersoner strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tjänstepersoner strategier.

 1. 1. Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2021-06-11]
  Nyckelord :organisationsstruktur; horisontell specialisering; hierarkisk position; strateger; tjänstepersoner strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; Josefin Flomén; Ruaa Ahmed Abbas; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Arbeta hemifrån; Distansarbete; Covid-19; Corona; Gränsteori; Gränshanteringsstrategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. LÄS MER

 3. 3. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Segregation och kulturarv : ett kombinerat uppsats- och designarbete om hur segregation kan motverkas i kulturmiljöområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tobias Wennergrund; [2021]
  Nyckelord :Kulturmiljö; kulturarv; segregation; Ralph Erskine; Nya bruket; Sandviken; urban akupunktur;

  Sammanfattning : Segregation och social exkludering har på senare tid ökat allt mer i Sverige, både i storstäderna och i de mindre kommunerna. För att motverka detta har stor del av segregationsforskningen fokuserat på att bryta homogena boendeformer i segregerade stadsdelar genom exempelvis kompletterande ny bebyggelse eller förändrade upplåtelseformer. LÄS MER

 5. 5. En jämlikare bostadsförsörjning : Utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Morén; [2020]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; boendesegregation; bostadsojämlikhet; regional planering; kommunal planering.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer den svenska bostadsförsörjningen uppmärksammas med avseende på bostadsojämlikhet och boendesegregation. Studien presenterar erfarenheter från två kommuner och regionen i Stockholms län genom att studera policydokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker. LÄS MER