Sökning: "tjejer och killar genus"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden tjejer och killar genus.

 1. 1. ”Alkohol kan man ta i rimliga mängder. Det kan du inte med exempelvis kokain”. En kvantitativ enkätstudie om unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Dolk; Frida Bertilsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :attityder; berusningsmedel; genus; unga vuxna;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar undersöka unga vuxnas attityder till olika berusningsmedel, samt att undersöka om attityderna skiljer sig åt beroende på könsidentitet. Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur unga vuxnas attityder till olika former av berusningsmedel ser ut, samt att undersöka och reflektera över vad som kan ha format och påverkat dessa attityder. LÄS MER

 2. 2. Flytta eller stanna - Tankar om framtiden : En intersektionell studie om niondeklassares upplevelser av studie- och yrkesval och boendeort

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Levander; Elina Bygdén; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesval; flytta; boendeort; klass och genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs nio från Vindeln och Gällivare ser på studie- och yrkesval och hur genus, klass och boendeort kan relateras till elevernas uppfattningar om framtida möjliga studie- och yrkesval och frågan om att flytta eller stanna kvar på boendeorten. Studien avser att besvara frågeställningarna “hur ser elever i årskurs nio från Vindeln och Gällivare på framtida studie- och yrkesval?” och “hur kan genus, klass och boendeort relateras till elevernas uppfattningar om möjliga studie- och yrkesval och frågan om att flytta eller stanna kvar på boendeorten?”. LÄS MER

 3. 3. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 4. 4. "De tänker ju med snoppen" : En kritisk diskursanalys av språkanvändningen kring sexualitet och sexuell njutning i en svensk podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Bergström; Amanda Smideland; [2019]
  Nyckelord :CDA; genus; feminism; sexualitet; sexuell njutning; podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. LÄS MER

 5. 5. En genusanalys av barnlitteratur : Stereotypa och normbrytandekönsroller i böcker för yngre barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Enhörning; Sofie Roos; [2019]
  Nyckelord :genus; stereotyp; normbrytande;

  Sammanfattning : Inledning I studien analyseras barnlitteratur ur ett genusperspektiv. I Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2016, s. 5) står det att tjejer och killar inte ska begränsas av stereotypa könsroller. LÄS MER