Sökning: "tjejer och killar genus"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden tjejer och killar genus.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. "De tänker ju med snoppen" : En kritisk diskursanalys av språkanvändningen kring sexualitet och sexuell njutning i en svensk podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Bergström; Amanda Smideland; [2019]
  Nyckelord :CDA; genus; feminism; sexualitet; sexuell njutning; podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. LÄS MER

 3. 3. En genusanalys av barnlitteratur : Stereotypa och normbrytandekönsroller i böcker för yngre barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Enhörning; Sofie Roos; [2019]
  Nyckelord :genus; stereotyp; normbrytande;

  Sammanfattning : Inledning I studien analyseras barnlitteratur ur ett genusperspektiv. I Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2016, s. 5) står det att tjejer och killar inte ska begränsas av stereotypa könsroller. LÄS MER

 4. 4. ”Barnen kommer ju inte med ett starter-kit; så här är en pojke och så här är en flicka” : En intervjustudie om lärares genusföreställningar och jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Tegnhammar; [2019]
  Nyckelord :Intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; genus; jämställdhet; lärare; kognitiva scheman;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur lärares genusföreställningar ser ut, samt hur deras jämställdhetsarbete yttrar sig utifrån dessa. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där totalt sex lärare, alltifrån förskollärare till ämneslärare, deltog. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares syn på könsuppdelad idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hampus Hansen; [2019]
  Nyckelord :genus; grundskola; idrottsundervisning; könsblandad; könsuppdelad; lärare; skola; skolverket; undervisning;

  Sammanfattning : Fram till Lgr 80 var idrottslektionerna fortfarande uppdelade mellan könen, men det har sedermera ändrats allt eftersom lagstiftningen förändrats och då med tanke på likvärdig utbildning är ett centralt begrepp inom skolan idag. Men i och med det numer är så att friskolor dyker upp så har denna förändring i vissa fall tagit ett steg tillbaka och det förekommer lektioner i ämnet idrott och hälsa där tjejer är för sig och killar för sig. LÄS MER