Sökning: "tobak"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet tobak.

 1. 1. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Optimering och effektiviseringmed hjälp av envärdeflödesanalys : En fallstudie på Skruf Snus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Radu Croitoru; David Lundell; [2022]
  Nyckelord :MPS - Material och produktionstyrning Primary - Avdelning där tobak rivs och snus blandas ihop Secondary - Avdelning där prillorna och dosorna görs QAD - Software företag som förser företag med affärssystem GD - Namn på företaget som tillverkar maskinerna MERTZ - Namn på företaget som tillverkar maskinerna MBU1 - Namn för sex av linjer och lösen MBU2 - Namn för resterande linjer EoL - End of Line; här packas dosorna i stockar CP - Casepack; här packas stockarna i lådor SBLEND - Lager direkt efter Primary;

  Sammanfattning : Studien tillverkar en modell av en värdeflödesanalys hos ett tillverkningsföretag för att se hur värdeskapande företaget är. Studien tar även fram förbättringsförslag på hur företaget kan bli mer värdeskapandeoch effektiva i sitt arbete.  .. LÄS MER

 3. 3. Lyfts attityden av LYFTs marknadsföring? : En studie om hur individens attityd kan komma att påverkas av LYFTs marknadsföringsaktiviteter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Sandvik; Kristoffer Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföring; Kontroversiella produkter; Nikotin; Sociala medier; Attityd; Beteende;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat bolaget British American Tobacco ABs serie nikotinportioner LYFT. Nikotinportioner påminner om det traditionella portionssnuset men omfattas inte av de lagar som förhindrar marknadsföring av produkter innehållandes tobak. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers upplevelse av svårläkta venösa bensår : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sara Ernestrand; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Svårläkta venösa bensår; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår utgör en stor del av äldre personers försämrade livskvalitet. Faktorer som främjar sårläkning är bland annat fysisk aktivitet och bra näringsintag. Faktorer som hämmar sårläkningen är bland annat tobak, smärta och minskad rörlighet, stress, ångest och oro. LÄS MER

 5. 5. Cigarettröknings påverkan på torra ögon

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO); Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anna Le; Ebba Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Torra ögon; Dry Eye Disease; Keratoconjunctivitis Sicca; Rökning; Cigaretter; Tobak;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka cigarettröknings påverkan på torra ögon och ögats främre delar. Har cigarettrökning en negativ inverkan på parametrarna för torra ögon? Litteraturstudien genomfördes utifrån sökningar via Web of Science och Pubmed på tidigare kliniska studier och vetenskapliga publikationer. LÄS MER