Sökning: "today"

Visar resultat 21 - 25 av 26426 uppsatser innehållade ordet today.

 1. 21. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
  Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

  Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER

 2. 22. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 3. 23. Hur kan en övergång till marknadshyror göras på ett sätt som kompenserar nuvarande hyresgäster i Linköpings kommun?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Douglas Hayes; Ivar Hof; [2022]
  Nyckelord :Marknadshyra; bruksvärdeshyra; bruksvärdessystemet; avreglering; hyresreglering; kompensation; takmetoden;

  Sammanfattning : Authors: Ivar Hof and Douglas Hayes Supervisor: Bo Sjö  Background: Housing shortage is a heavily debated topic amongst today’s politicians and mainly originates from rent control regulations on today’s housing-market (Kopsch, 2019; Bokriskommittén, 2014). There have been suggestions made about a deregulation of the housing market and to instead impose market-rent (Donner, Englund, Persson, 2017). LÄS MER

 4. 24. Effekterna på mekaniska egenskaper hos PLA filament efter återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mohamed Mohamed; Domian Yonan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fused deposition modeling (FDM) is a quick developing additive manufacturing (AM) technology because of its ability to construct functional practical elements with complicated geometries. AM enables the design of complex three-dimensional (3D) objects by depositing materials layer by layer. LÄS MER

 5. 25. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER