Sökning: "tolk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden tolk vård.

 1. 1. Patienters upplevelser av att använda tolk inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ifrah Abdi Ismail; Sara Zewdie Vedberg; [2022]
  Nyckelord :Interpreters; patients experiences; migrants; communication difficulties; health care.; Tolk; patienters upplevelser; migranter; kommunikationssvårigheter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Introduktion: Migrationen har ökat markant det senaste decenniet. Detta leder till svårigheter att tillämpa vård på lika villkor för patienter som inte har sitt modersmål i landet de befinner sig i. Detta kräver att en tredje part som är tolk blir involverad för att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid tvärkulturell kommunikation : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sajed Al Hanash; Emma Reic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language barrier; Nursing; Nurse perspective.; Kommunikation; Kulturell; Omvårdnad; Sjuksköterskeperspektiv; Språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med en befolkning där en del har ett annat modersmål än det officiella språket. Detta har bland annat medfört att språkbarriärer uppstår, framförallt inom vården. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelse vid tvärkulturell kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med utländsk bakgrund : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Åkesson; Sondes Chikh Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; Patient; Experience; Communication; Interpreter; Transcultural nursing; Cultural competence; Utländsk bakgrund; Patient; Upplevelser; Kommunikation; Tolk; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade migrationen i Sverige innebär stora utmaningar inom vården. Sverige är ett av länderna i EU med största andelen invånare med utländsk bakgrund vilket gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Personer med utländsk bakgrund har olika kulturer som påverkar hur hälsa och sjukdom definieras. LÄS MER

 4. 4. Tolkarbete i logopediska sammanhang : Logopedens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Ögren; Amanda Smeds; [2022]
  Nyckelord :logopedi; tolksamarbete; tolk inom hälso-sjukvård; vård; medicin; tal och språk; tolk; kommunikation; intervention;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Ett välfungerande samarbete mellan vårdpersonal och tolk är en förutsättning för en jämlik och rättssäker vård. Området logopedi är utmanande för tolkar eftersom översättningen ofta blir en del av den kliniska bedömningen. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med hörselskada upplever delaktighet i sin egen vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Skoglund; Emma Hultmar; [2022]
  Nyckelord :upplevelse; hörselskada; delaktighet; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 1,5 miljoner människor med en hörselskada som är ett samlingsnamn för ett flertal diagnoser, framför allt för olika grader av hörselnedsättning som kan variera från mindre hörselproblem till dövhet. Personer med en hörselskada menar att de har en sämre hälsa än allmänheten och riskerar ohälsa till följd av sämre chans till delaktighet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER