Sökning: "tolk"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet tolk.

 1. 1. Likvärdig bedömning – Ett omöjligt uppdrag? En studie om likvärdig bedömning i samhällskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Bergvall; [2019-07-02]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; betygssättning; Lgr11; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Att vara lärare kräver att man är väl insatt i de styrdokumenten som ligger till grund för hur undervisning och bedömning ska gå till i svensk skola. Lgr11 kan på så sätt liknas en handbok för läraryrket. Komplexiteten i denna handbok är när den lämnar ett alltför stort utrymme till egen tolkning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation med patienter när ett gemensamt språk saknas : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jelena Hoekstra; Malin Larsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; sjuksköterska-patient relation; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Samhället idag blir allt mer mångkulturellt. Andelen människor som inte pratar det lokalt dominerande språket ökar, vilket ställer krav på sjukvården och sjuksköterskan som möter dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa - ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristoffer Blomdahl; Chukwuma Onyekwere; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; intervjustudie; kommunikation; migration; tolk;

  Sammanfattning : Background: Mental illness can aggravate difficulties in transcultural nursing. Migrants often have one form of mental illness or another depending on their past experiences. They might understand the healthcare systems in their homelands and also have expectations from the system in their host country. LÄS MER

 4. 4. Turtagning i tolkmedierade domstolsförhör : En samtalsanalys av två brottmålsförhör

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanneh Sarjoe; [2019]
  Nyckelord :Turtagning; tolkmedierade samtal; samtalsanalys; domstolsförhör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka turtagningsstrukturer i två tolkmedierade domstolsförhör, det vill säga förhör som sker via tolk. Frågor som ställs är: När i förhöret tar respektive lämnar tolken turen? Förekommer några hinder i den tolkmedierade turtagningen, och vari ligger i så fall dessa hinder? Vilka likheter och skillnader finns i de båda förhörens turtagningsstrukturer? I studien tillämpas samtalsanalytiska begrep efter Norrby (2004). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer i hälso- och sjukvården : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karoline Eriksson; Patrice Kuhlman; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Nurse; language barriers; experiences; Omvårdnad; Sjuksköterska; språkbarriärer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor har i över hundra år invandrat till Sverige och det har skett en ökning under de senaste åren. Språkbarriärer kan påverka patienters förtroende för hälsooch sjukvården, vilket i sin tur kan förvärra en redan utsatt situation för patienten. LÄS MER