Sökning: "tolk"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet tolk.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mia Jovanovic; Vera Lundell; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; språkbarriär; kommunikation; tolk; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjuksköterskan och patienten inte kan förstå varandra till följd av språkbarriärer, finns det risk för misskommunikation vilket skulle kunna påverka den personcentrerade vården. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda sig av resurser såsom till exempel tolk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationsbarriärer i patientarbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Hammarlund; Marika Tashima; [2023]
  Nyckelord :Communication; Communication barriers; Nurse-patient relation; Person-centered care; Nurse; Patient; Strategies; Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Vårdrelation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Patient; Strategier ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa. I det dagliga omvårdnadsarbetet är kommunikation ett av många verktyg som används. Information till patienten ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och det ska säkerställas att patienten förstått. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationen mellan socialarbetare och klient - genom en tolk : En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av möten med klienter, där ett gemensamt språk saknas och en tolk är involverad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vlad Dragan; [2023]
  Nyckelord :communication; language; difficulties; interpreter; social worker; social work; kommunikation; socialt arbete; socialarbetare; språk; svårigheter; tolk.;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker socialarbetarnas syn på språksvårigheter som de kan möta i relation till klienter, när ett gemensamt språk saknas, och en tolk är involverad. Arbetet undersöker även socialarbetarnas syn på hur en tolk borde vara för att minska potentiella svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter från andra kulturer : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Carolina Ramirez; Charlotte Myhrberg Andersson; [2023]
  Nyckelord :Kulturellt kompetent vård; kulturell omvårdnad; kvalitativ metod; sjuksköterskor; transkulturell vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen personer från andra kulturer i Sverige har nästintill dubblerats de senaste 20 åren. Det innebär att vårdpersonal behöver vara förberedd på att vårda personer från skilda kulturer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever svårigheter vid omvårdnaden av personer med annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att använda tolk i ett vårdmöte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Esujin Patris; Henrietta Frank; [2022]
  Nyckelord :Quality of healthcare; interpreter; communication barrier and patient perspective; Kvalitet av hälso- och sjukvård; tolk; kommunikationshinder och patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen medfört ökad förekomst av språkbarriärer, inte minst i Sverige. För att undkomma problemet finns det professionella tolkar, som översätter samtal mellan parter med olika modersmål. LÄS MER