Sökning: "tolkande reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden tolkande reproduktion.

 1. 1. Vi kan leka den leken utomhus : En studie om hur barnen skapar kulturer och platser inomhus jämfört utomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :sandra jambrisak; [2023]
  Nyckelord :barns platser; förskola; kamratkultur; platser för barn; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att få en förståelse hur barnens kamratkulturer är i deras fria lek inomhus kontra utomhus. Syftet med studien var att få en förståelse för hur barnen skapar platser och kulturer i sin fria lek inomhus samt utomhus på förskolan. LÄS MER

 2. 2. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 3. 3. ’’Jag får också vara här!’’ : En observationsstudie om hur och varför barns konflikter uppstår i den fria leken på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sanna Zhang; Dalal Dino; [2022]
  Nyckelord :Barn; Fri lek; Konflikter; Konflikthanteringsstilar; Miljö; Tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syfte med den här studien är att få en ökad förståelse för barns konflikter på förskolans gård i den fria leken. Vi upplevde att vi hade en saknad av kunskap kring barns konflikter och valde därför att undersöka detta i den här studien. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste ju få sjunga när man jobbar” : En studie om musik som drivkraft i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frida Malmborg; [2022]
  Nyckelord :barndomssociologi; förskola; musicking; musiksociologi; musik som drivkraft;

  Sammanfattning : Fri lek är en stor del av barns vardag i förskolan och dess drivkraft är komplex. I läsning av tidigare forskning framkom en avsaknad av studier kring musik som drivkraft i fri lek. Fokus riktas snarare mot pedagogernas kunskap kring musik samt planerade situationer. LÄS MER

 5. 5. Digitala ungdomar : Om utbildningens roll och kunskapsförmedling på nätet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; digitalisering; gymnasieskolan; influencers; ungdomar;

  Sammanfattning : ”Digitala ungdomar” är en studie av interrelationen mellan ungdomar, utbildning och internet. Genom kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer på nätet, så kallad nätnografi undersöks värdestrukturer och kamratkulturer på internet. LÄS MER