Sökning: "tolkning av styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden tolkning av styrdokument.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan : En kvalitativ studie med fokus på uppdrag, kompetens och professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Niklas Rosenqvist; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; studie- och yrkesvägledning; kompetens; professionalisering; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka studie- och yrkesvägledares arbete inom gymnasiesärskolan. Studiens frågeställningar behandlar arbetsuppgifter, kompetens och professionalisering. Studien utgår ifrån professionaliseringsteoretiska perspektiv samt använder sig av en teori som förklarar begreppet kompetens. LÄS MER

 3. 3. Lärares förhållningssätt gentemot styrdokument och vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet : En skildring av lärares tolkningar av läroplanen i anknytning till skrivundervisning i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Eriksson; Elin Ritzén; [2020]
  Nyckelord :Styrdokument; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; läroplanen; berättande texter; skrivdiskurser; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka undervisningsmetoder lärare i årskurserna 1–3 använder sig av för att stödja elevernas utveckling inom genren berättande texter. Studien undersöker även hur lärare utformar sin undervisning i relation till de styrdokument som undervisningen ska utgå från. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Premisser för muntliga tal: en retorisk tolkning av bedömningskriterier för nationella provet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Muntliga tal; Nationella prov; Bedömning; Tolkningsgemenskap;

  Sammanfattning : Bedömningen av muntliga tal i nationella provet kan vara en utmaning för lärare. Skolans styrdokument och bedömningskriterier innehåller aspekter av tolkningar som sätter lärares retoriska kunskaper på prov. Till nytta för en tolkningsgemenskap bland lärare hade eventuellt ett retoriskt perspektiv för bedömningen kunnat hjälpa. LÄS MER