Sökning: "tolkning"

Visar resultat 21 - 25 av 3563 uppsatser innehållade ordet tolkning.

 1. 21. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER

 2. 22. Vilket bra uttryck! : En studie om lärares och elevers konstruktioner av begreppen personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Wettergren; [2019]
  Nyckelord :music education; personal expression; artistical expression; musical expression; dis- course psychology; focus group interview; musikundervisning; personligt uttryck; konstnärligt uttryck; musikaliskt uttryck; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka hur såväl lärare som elever på gymnasieskolans estetiska pro- gram och på musikhögskola ser på begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. Tidigare forskning på området visar att det inte finns någon entydig definition av begreppen. LÄS MER

 3. 23. Programmering i Ma1c : ett specialanpassat utbildningsmaterial för lösning av sannolikhetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johnny Åberg; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; Matematik 1c Ma1c ; problemlösning; sannolikhetsproblem; programmering; utbildningsmaterial; specialanpassat; Python 3; teoretiska designprinciper; erfarenheter; pilotförsök;

  Sammanfattning : Från den 1 juli 2018 ingår matematisk problemlösning med programmering i ämnet matematik på gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram. Den här studien utgår från den nya kursplanen för Matematik 1c (Ma1c), försöker göra en rimlig tolkning av Skolverkets skrivningar, presenterar ett specialanpassat utbildningsmaterial avsett för kursens programmeringsdel och beskriver hur materialet har utarbetats. LÄS MER

 4. 24. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 5. 25. Vuxna individers upplevelser av hur deras levnadsvanor har påverkats av diabetes mellitus typ 1 : En analys av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Abrahamsson; Lucinda Kumm; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 1; levnadsvanor; påverkan; upplevelser; vuxna individer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper betacellerna i pankreas vilket medför insulinbrist. Denna formen av diabetes kan enbart behandlas med insulin. LÄS MER