Sökning: "tolkningsgemenskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tolkningsgemenskap.

 1. 1. ”Det är så deppigt om man tror att svenska är stavning” : Tre lärare kommenterar en elevtext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Källdén; Hanna Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Text triangle; pupil’s text; teacher analysis; response; formative assessment; community of interpretation; Texttriangeln; elevtext; läraranalys; respons; formativ bedömning; tolkningsgemenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate which linguistic aspects teachers pay attention to when they analyze a pupil’s text, and what response they choose to give based on the analysis. The study builds on semi-structured interviews with three teachers and applies a sociocultural perspective. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma elevtexter - en "fingertoppskänsla"? En kvalitativ studie om svensklärares tolkningar av kunskapskrav som gäller språket i elevtexter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carolina Falander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractI alla gymnasieskolor ska likvärdiga elevprestationer värderas med samma betyg. För att uppnå detta ska betygsättningen ske utifrån kunskapskrav, men vissa kunskapskrav lämnar utrymme för tolkning. LÄS MER

 3. 3. I ljudmolnet : Om identitet och ungdomskultur på Soundcloud

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Patrick Stanelius; [2015]
  Nyckelord :Soundcloud ungdomskultur identitet strömning;

  Sammanfattning : Examensarbetets tre artiklar undersöker användar- och branschperspektiv på musikplattformen Soundcloud, som lanserades sent under 2008.De musikaliska konsumtionsmönstren – sätten vi lyssnar på, delar, köper, tar till oss ny musik – dikteras inte längre av en gammalmodig bolagsinriktad bransch och avståndet mellan upphovsmänniskor och konsumenter har krympt avsevärt, med en rad påföljande konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ola Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :fans; genus; performativitet; Pewdiepie; visuell kulturstudie; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? En studie kring elevers tankar om musik och text

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anna Bohman; [2008]
  Nyckelord :music; texts; songs; interpretation; teenagers; upplevelse; sinnesstämning; tolkningsgemenskap; språk; tonåringar; musik; texter; sång; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att undersöka ungdomars tankar kring musik och text, och då med utgångspunkt från forskningsfrågan: Vad är det som gör en låt "bra" och vilken roll spelar budskap och text i musik för tonåringar idag? Studien grundar sig i ett intresse för budskap i musik och funderingar kring huruvida detta budskap når fram till dagens tonåring. All musik förmedlar något men hur uppfattar mottagaren det? Handlar en bra låt endast om musik? Spelar texten den viktigaste rollen i sammanhanget eller är helheten det som tilltalar? Påverkas tonåringarna av musiken och det eventuella budskapet, eller är det något man inte alls bryr sig om? Under tre gruppsamtal med elever från årskurs 7-9 lät jag elever lyssna på låtar och läsa låtens text samt fritt reflektera kring detta. LÄS MER