Sökning: "tolkningsrepertoar"

Visar resultat 11 - 15 av 47 uppsatser innehållade ordet tolkningsrepertoar.

 1. 11. Förskolan - en plats där olikheter möts? : Förskollärares samtal om en inkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annika Jönsson; Sandra Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; fokusgruppssamtal; barn i behov av särskilt stöd; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare under fokusgruppssamtal resonerar kring en inkluderande verksamhet för barn i en svensk förskolekontext. Utifrån syftet konkretiserade vi följande frågesä̈llningar: Vilka tolkningsrepertoarer kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd framträder i förskollärarnas diskussioner? och Vilka kategoriseringar av barn eller vuxna synliggörs i fokusgruppssamtalen? Studien tar avstamp i problemområdet att det saknas tidigare forskning gällande just vilka tolkningsrepertoarer som konstrueras i förskollärarnas samtal inom ämnet inkludering, samt vilka kategoriseringar som görs av barn eller vuxna i förskollärares samtal. LÄS MER

 2. 12. Lekterapi - för barnens skull : En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Alenius; Josefine Bernholtz; [2018]
  Nyckelord :Lekterapi; lek; lekterapeuter; sjukhus; kommunikation; samspel; socialkonstruktionismen; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. LÄS MER

 3. 13. Social men... : - En kvalitativ studie om hur förskolepersonal resonerar kring barn som inte leker med andra barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Heléne Appelqvist; Camilla Johansson; [2018]
  Nyckelord :förskolepersonal; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; tolkningsrepertoar; retorik; funktion; effekt; lek; förskola; barn; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn. Forskningsläget på ämnet barn som inte leker med andra barn är tvetydig och det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns utveckling av den sociala kompetensen. LÄS MER

 4. 14. "...vi har lite mindre barn så de kan inte hantera den själva : En diskursanalytisk studie om pedagogers resonemang kring användandet av pekplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Johansson; Susanne Brosved; [2018]
  Nyckelord :Pekplatta; socialkonstruktionismen; barns delaktighet; kompetens; intresse; kunskapsbrist.;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en diskursanalytisk studie med fokus på pedagogers resonemang kring pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 5. 15. Anmälningsplikten i förskolan : "Misstänker vi att ett barn far illa hemma då är det ju en anmälan."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Ekener; Maja Rydhög; Matilda Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Förskolepersonal; anmälningsplikt; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; effekt; retorik; tolkningsrepertoar; barn som far illa;

  Sammanfattning : En del forskning påvisar att en orosanmälan utförs på olika grunder och det upplevs som bekymmersamt att veta när en orosanmälan bör göras. Annan forskning indikerar att förskolepersonal har brist på kunskap och känner en osäkerhet kring anmälningsplikten. LÄS MER