Sökning: "tolkningsrepertoar"

Visar resultat 11 - 15 av 53 uppsatser innehållade ordet tolkningsrepertoar.

 1. 11. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 2. 12. Kommunikation är nyckeln till interaktion! : En kvalitativ studie om förkollärares resonemang kring kommunikation och interaktion mellan förskollärare och barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Eriksson; Marie Leijon; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; Diskurspsykologi; Kommunikation; Interaktion; Förskola; Barn; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur interaktion mellan barn och förskollärare tar sig uttryck i förskollärares beskrivning av kommunikation i förskolan. Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte: Hur beskriver förskollärare att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. LÄS MER

 3. 13. En förskola för alla : En socialkonstruktionisk studie om pedagogers tolkningsrepertoarer för inkludering av flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenni Jönsson; Amanda Wennstam; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; förskollärare; inkludering; kommunikation; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka tolkningsrepertoarer blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga barn? Vilka strategier talar förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir inkluderade i förskolans verksamhet? Studien har socialkonstruktionism som vetenskapsteorisk utgångspunkt där analysmetoden diskurspsykologi tillsammans med analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering har använts. LÄS MER

 4. 14. KVINNA OCH CHEF : En diskurspsykologisk uppsats om hur kvinnor som är chefer framställer chefskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Emersson Vallqvist; [2019]
  Nyckelord :leadership; discourse; interpretation repertoire; subject position; social constructionism; discourse psychology; chefskap; diskurs; tolkningsrepertoar; subjektsposition; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor som är chefer framställer chefskapet och svara på frågeställningen på vilka sätt chefskapet konstrueras samt vilka villkor och förväntningar som finns utifrån kvinnornas konstruktioner. Totalt intervjuades sex kvinnliga chefer i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 15. ”Dom har liksom inte förstått att det är dom som måste hjälpa sitt barn” En diskursanalytisk studie om föräldrar och professionella vid barnhabiliteringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Hermansson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Habilitering; diskurs; föräldrar; profession; fokusgrupper; senmodernitet;

  Sammanfattning : Idag deltar familjen i alla delar av habiliteringsarbetet. Forskning visar att verksamma inom barnhabiliteringen har en konsultativ roll gentemot föräldrarna och att behandlaren fått en mer arbetsledande roll som handledare för föräldrar och nätverk. LÄS MER