Sökning: "tone-in-noise task"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tone-in-noise task.

  1. 1. Suppression av Ljud - En experimentell studie som undersöker effekten av att tänka bort ljud

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Eric Persson; Magnus Bernhardsson; [2020]
    Nyckelord :Unwanted sound; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception; Oönskat ljud; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception;

    Sammanfattning : Många människor har påträngande tankar och uppfattar dessa som jobbiga. En vanligt förekommande copingstrategi är att tränga bort dessa upplevelser. Detta kallas suppression eller bortträngning och har kopplingar till psykiatriska besvär. LÄS MER