Sökning: "tor trondsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tor trondsen.

  1. 1. Den svenska koden för bolagsstyrning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tor Trondsen; Bashkim Rogova; [2006]
    Nyckelord :Bolagsstyrning; Svensk Kod för Bolagsstyrning; Följa eller Förklara principen; Agentteorin; Internkontroll.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Koden har bidragit till ökat medvetande om informationen utåt samt hjälpt företagen att strukturera denna, överlag har det visats en god vilja bland företag att anpassa sig efter och efterleva kodens regler.... LÄS MER