Sökning: "tornberg ulrika språkdidaktik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tornberg ulrika språkdidaktik.

  1. 1. ¿Para qué sirven los ejercicios de comunicación oral? Un análisis de los ejercicios de comunicación oral en dos manuales de E/LE en el nivel A2 en Suecia.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Desirée Samnell; [2012-04-30]
    Nyckelord :Interacción; Material auténtico; Motivación; E LE; comunicación oral;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den muntliga kommunikationen i spanska läroböcker; undersökningen har baserats på frågor kring huruvida muntliga övningar som behandlar kommunikation och interaktion mellan elever, i två läroböcker för spanska steg 2 i Sverige, kan leda till en utveckling av den kommunikativa kompetensen samt motivera för muntlig kommunikation på målspråket spanska; i enlighet med de riktlinjer som finns stadgade i såväl styrdokument som didaktiska teorier.Metod: Undersökningen baseras på en teoretisk studie där analys och jämförelse har gjorts mellan de fastslagna riktlinjerna som återfinns i dokument publicerade av såväl Skolverket som Europarådet, didaktiska teorier om språkinlärning/-undervisning och slutligen muntliga övningar i två läroböcker för spanska, på nivå A2 enligt Europarådet, eller steg 2 enligt den svenska modellen. LÄS MER