Sökning: "torparkeologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet torparkeologi.

  1. 1. I de obesuttnas spår : En arkeologisk analys av de obesuttna i Vena & Målilla socken

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

    Författare :Rosén-Wiksten Kajsa; [2021]
    Nyckelord :subalternarchaeology; the unpropertied; cultural landscape; historical maps; cultural heritage; preservation.; torparkeologi; de obesuttna; kulturlandskap; historiska kartor; kulturarv; bevaring.;

    Sammanfattning : The unpropertied, also known as subaltern people, were a social class that lived during the 18th, 19th, and 20th century in Sweden. They were a social class that hade very few rights and had torely on the closest farmer and his lands to get by. But also, other jobs, for example as a farm maiden or as a shoemaker. LÄS MER