Sökning: "total workload."

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden total workload..

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Stina Skog; Lovisa Syrén Kronqvist; Agnes Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Workload; work environment; cooperation and communication; Arbetsbelastning; arbetsmiljö; samverkan och kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande och förebyggande arbete i relation till antal elever : En kvalitativ fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Minett Göransson; Cecilia Nordstrand; [2019]
  Nyckelord :Prevention; health promotion; recommendation; association; school nurse; Förebyggande; hälsofrämjande; rekommendation; riksförening; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor släppte på 1990-talet en rekommendation om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. Sedan dess har en ny Skollag (2010:800) antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram med hälsobesök samt vaccinationer. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka röntgensjuksköterskans kommunikation med patienten. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Allén Oltegen; Katarina Rosengren; [2019]
  Nyckelord :radiographer; communication; verbal interaction; meeting; patient care; patient; diagnostic radiography; radiological nursing; röntgensjuksköterska; kommunikation; verbal interaktion; möte; omvårdnad; patient; röntgendiagnostik; radiologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har alla personer rätt till lika vård. För att kunna utföra sitt arbete krävs en god kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Kommunikation innefattar verbala- och icke verbala uttryck, som är ytterst essentiellt för arbete inom vården. LÄS MER

 5. 5. A Column Generation Method for Minimization of Shift Costs at an Airport

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lars Sundqvist Swahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problem with minimizing the cost of labor shifts for the workforce at an airport. The cost of idle time is specifically a difficulty for the employer. With idle time means time that it is not a break at the same time as there is no work task to be performed. LÄS MER