Sökning: "totalförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet totalförsvar.

 1. 1. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nadia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Sammanfattning : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Är vi redo? : Folkbibliotekens roll i kristid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nina Brander Källman; Anne Skoogh; [2023]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioteksplaner; kris; krig; totalförsvar; samhällsviktig verksamhet; implementeringsteori; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : This study examines the role of public libraries in times of crisis from an implementation theory perspective. The Swedish National Library Strategy, adopted in April 2022, states that libraries might have an important role to play in Sweden’s total defence. LÄS MER

 3. 3. Allas och ingens ansvar : En fallstudie om det nationella ledarskapet och den svenska krisledningsmodellen under inledningen av pandemin COVID-19

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ingebrikt Sjövik; [2022]
  Nyckelord :Civilt försvar; COVID-19; Krisledning; samordning; samverkan;

  Sammanfattning : Under det kalla kriget byggde Sverige upp ett omfattande totalförsvar med såväl en militär som en civil befälhavare. Efter murens fall har dock den svenska krisledningsmodellen ändrats och kan i dag anses annorlunda jämfört med många andra länder. LÄS MER

 4. 4. Totalförsvarets ledningsförmåga för att möta hybrida hot : En kvalitativ studie om förutsättningarna för totalförsvarets ledningsförmåga innan höjd beredskap

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Harald Glans; [2022]
  Nyckelord :Hybrida hot; hybridkrigföring; krisledning; ledning; totalförsvar;

  Sammanfattning : Totalförsvaret i Sverige är under återuppbyggnad efter att det globala säkerhetsläget präglats av en tids instabilitet och det säkerhetspolitiska läget i landets närområde försämrats. Hybrida hot riktas mot Sverige redan idag vilket också ställer högre krav på totalförsvaret som samordnat ska kunna hantera hot och andra utmaningar på hela konfliktskalan, från fred till krig. LÄS MER

 5. 5. Håll gränsen! : Gränsövervakning i krig – en polisiär utmaning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Fredrik Nygren; [2022]
  Nyckelord :totalförsvar; civilt försvar; krisberedskap; samverkan; krig; polis; gränskontroll; gränsövervakning;

  Sammanfattning : Om det blir krig i Sverige eller dess närhet vilar ett stort ansvar på Polismyndigheten att kontrollera vem som rör sig in och ut ur landet. Studien syftar till att undersöka och analysera polisens organisatoriska förutsättningar att utföra uppdraget i samverkan med andra myndigheter. LÄS MER