Sökning: "tpack"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet tpack.

 1. 1. Digital kompetens genom fyrkantiga ögon : En intervjustudie som undersöker lärare i fritidshems perspektiv på digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Rosqvist Ljungbäck; Rebecka Lindberg Johansson; [2021]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; fritidshemslärare; TPACK; upplevelse;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sju lärare i fritidshem på en skola fick berätta om sin upplevelse och tolkning av digital kompetens. Syftet med studien var att undersöka fritidshemslärarnas perspektiv på begreppet digital kompetens samt deras resonemang kring arbetet med ett digitaliserat fritidshem och de möjligheter och utmaningar som tillkommer med det arbetet. LÄS MER

 2. 2. En studie om lärares upplevelser av digital kompetens : Omfattningen av lärares användning av digitala verktyg samt upplevelser av hinder inom området

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Eleftheriadou; Sandra Gybäck Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; hinder; ramfaktorteori; TPACK.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa och kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 beskriver sin relation till digitala verktyg. Studien är relevant på grund av det ökade kravet av digital kompetens hos lärarna samt kravet på användning av de digitala verktygen i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lärares digitala kunskapsbas (TPACK) och kompetensutveckling : En studie av läs- och skrivundervisningen i F –3 i en verksamhet med goda digitala grundförutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emilie Liljedahl; [2021]
  Nyckelord :Digital läs- och skrivundervisning; technological pedagogical content knowledge; TPACK; lärares digitala kompetens;

  Sammanfattning : There are big differences when it comes to access to digital teaching resources between Swedish school units. Previous research indicates that the digital resources that are available in schools are not always integrated into the teaching practice. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg på fritidshemmet : En kvalitativ studie om lärarkompetenser och lärares resonemang om undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreé Rentsch; Taib Sisic; [2021]
  Nyckelord :Lärare; fritidshem; digitala verktyg; lärarkompetenser;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares arbete med digitala verktyg på fritidshemmet genom att undersöka lärares resonemang om undervisning, vilka kompetenser de belyser samt vilka potentiella effekter digitala verktyg har på fritidslärares arbete. Den teoretiska och analytiska utgångspunkten för studien utgår från TPACK- modellens delar som handlar om att sammankoppla ämnespedagogiska kompetenser med teknologisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. “Det är en vågskål hur mycket jag ska göra vad och när jag gör det” : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar kring digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cajsa Jensen; Filippa Damberg Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematikundervisning; lärare; TPACK;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har det skett en digitalisering som medfört ett inflytande på skolväsendet gällande vilka förmågor elever ska utveckla. Detta har inneburit att högre krav har ställts på lärare och deras digitala kompetens. LÄS MER