Sökning: "trädbestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet trädbestånd.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Sammanfattning : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 3. 3. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Agelii; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; trädsjukdomar; skadedjur; artdiversitet; ståndortsanpassat växtmaterial; exotiskt växtmaterial;

  Sammanfattning : Att framtidssäkra städernas trädbestånd kan ses som ett synnerliget viktigt arbete för att göra klimatet i morgondagens urbana miljöer gynnsamt för såväl människor som resten av ekosystemet. Men stadens extrema förhållanden som livsmiljö för växter, klimatförändringar och andra utmaningar som skadedjur och trädsjukdomar utgör prövningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. LÄS MER

 4. 4. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Molin; [2018]
  Nyckelord :uppbyggnadsbeskärning; beskäring; trädvård; trädförvaltning; skötsel; grenstruktur;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har de urbana träden fått en alltmer betydande roll i stadsrummet. Från att tidigare ha betraktats som ett förskönande inslag i den hårdgjorda staden har studier och forskning även kunnat visa på att träd kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster (Silvera Seamans 2013). LÄS MER

 5. 5. En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö : en plan för att öka rekreationsvärdena i ett befintligt naturområde i Malmö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Dahllöf; Therese Hjort; [2018]
  Nyckelord :rekreation; naturområde; Lernacken; utvecklingsplan;

  Sammanfattning : I dagens till stor del urbaniserade samhälle, där människor blir allt mer stillasittande och där den psykiska ohälsan hos stora delar av befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2017a) ser vi ett värde i att öka möjligheten till vistelse i naturlika områden. Det eftersom allt mer forskning visar på ett samband mellan naturupplevelser och ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande. LÄS MER