Sökning: "trädgårdshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet trädgårdshistoria.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Haglind; [2019]
  Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andreas Sahlqvist; [2018]
  Nyckelord :trädgårdshandbok; fruktträdsodling; 1840-1950; skötsel; etablering; kunskapsförändringar; trädflytt; konstgödsel; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : “Change of knowledge in Swedish gardening handbooks from 1840 to 1950” is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences at the location Alnarp. The intent of the thesis is to investigate the knowledge and competence development within gardening handbooks in Sweden during the period of 1840 to 1950. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång en trädgård : Om odlande vid Stora Karlsö fyrplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Emmy Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Green heritage; Stora Karlsö; lighthouse; historic garden; field inventory; cultivation; Grönt kulturarv; Stora Karlsö; fyrträdgård; fyrplats; trädgård; trädgårdshistoria; trädgårdsinventering; odling;

  Sammanfattning : Ön Stora Karlsö, belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland, har sedan länge varit skyddad för sina höga naturvärden. På ön finns en fyrplats från 1887 vars bebyggelse är statliga byggnadsminnen. Söder om fyrplatsen finns en gammal igenvuxen fyrträdgård vilken utgör föremål för fallstudie i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Sirelius; [2018]
  Nyckelord :järnvägspark; järnvägsplantering; stationspark; stationsplantering; stadspark; folkpark; SJ:s planteringsväsende; Knivsta järnvägspark; Olof Eneroth; Adolf Edelsvärd; Gösta Reuterswärd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar undersöka sammanhanget som Sveriges järnvägsparker växte fram i under artonhundratalets senare hälft, som en del av det offentliga stadsparkprojektet som var rådande i Sverige och Europa. Vilka var de rådande motiven och idealen? Vad har Sveriges Järnvägars planteringsväsende (1868-1973) betytt för svensk trädgårdshistoria? Arbetet inleds med litteratur och bildstudier, för av avslutas med en platsinventering i Knivsta järnvägspark med en jämförelse av anläggningshandlingar från 1868. LÄS MER