Sökning: "trädgårdsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet trädgårdsterapi.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Sammanfattning : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. LÄS MER

 3. 3. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ida Kuusemaa; [2019]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; trädgård; depression; stress; utmattningssyndrom; psykisk ohälsa; mental hälsa; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emma Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; trädgård; rehabilitering; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige ökar både heltids- och deltidssjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa är en vanlig bakomliggande orsak. Tidigare studier talar för att trädgårdsterapi är en användbar metod för återhämtning i denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER