Sökning: "träffpunktsverksamheter för äldre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden träffpunktsverksamheter för äldre.

  1. 1. ”Det är inte lätt att hitta nya kompisar när man blir äldre”. En kvalitativ studie av äldre träffpunktsbesökares upplevelser av verksamheten och vardagslivet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Daniel Berggren; Anna Allard; [2020-06-02]
    Nyckelord :personer över 65 år; träffpunktsverksamheter för äldre; KASAM; gemenskap; det goda åldrandet;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod, undersöka upplevelser av meningsfullhet och gemenskap hos besökare på två träffpunkter på Hisingen i Göteborgs stad vilka riktar sig mot äldre över 65 år. Studien undersökte också besökarnas upplevelser av vad träffpunkternas verksamhet tillförde dem i vardagslivet. LÄS MER