Sökning: "tränarlänkdiverse"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet tränarlänkdiverse.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Motivationsteknik för ungdomsidrott : En studie av tränares erfarenheter om att behålla ungdomar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jonatan Dagnå; Anton Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Studien syfte utgick från ett problem inom svensk föreningsidrott där majoriteten av avhopp sker i 13–16 årsåldern. Därför undersöktes det hur tränare inom svensk föreningsidrott arbetar för att motivera ungdomar i denna ålder till att stanna och fortsätta engagera sig. LÄS MER

 3. 3. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 4. 4. Förmågor och egenskaper vid selektering av 10-12 åringar inom fotbollen : en intervjustudie med högt rankade akademier i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alfred Cöster; Thom Ollig; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur olika akademiklubbar med hög rankning reflekterar runt sin selektering av unga (10-12 år) fotbollsspelande pojkar, och om det finns specifika färdigheter som tekniska, taktiska, fysiska eller mentala som är mer prioriterade än andra.   Frågeställningar · Utifrån vilka förmågor och/eller egenskaper selekteras fotbollsspelande pojkar i åldern 10-12 år i svenska licenserade akademier? · Hur ser selektionsprocessen i licenserade akademier ut för att identifiera spelare som besitter specifika förmågor eller egenskaper? · Utgår licenserade akademier från någon mall för att systematisera deras selektionsprocess?  Metod Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativt semistrukturerad intervjumetod. LÄS MER

 5. 5. Svenska högstadieelevers syn på lärarens ledarskap : En kvalitativ studie om lärarnas påverkan på elevers attityder utifrån barnens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrés Segura Canas; Sofyan Elmarghichi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Lärarens ledarskap har visat sig ha en stor betydelse för elevernas motivation i skolan. Lärare som innehar goda ledaregenskaper har visat sig vara gynnsamt för elevernas akademiska prestationer. LÄS MER