Sökning: "träning för barn med koncentrationssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden träning för barn med koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Att arbeta med grovmotorik i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Berlin; [2016]
  Nyckelord :elever; enkät; finmotorik; förskoleklass; grovmotorik; intervjuer; pedagoger; sensomotorisk träning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger arbetar med grovmotorik i förskoleklass. Tidigare analyser tyder på att det inte finns någon tydlig läroplan för förskoleklass pedagoger om hur de ska arbeta med grovmotorik. LÄS MER

 2. 2. Motorisk träning : Grundrörelseträning främjar barns koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Katarina Torsson; Annika Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Miljö; rörelse; koncentrationsförmåga; barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger på förskolan hjälper barn med koncentrationssvårigheter och vilken kunskap som finns hos pedagogerna. Vi undersöker även miljöns inverkan på barn med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Från fysisk aktivitet till skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Hansson; Sandra Lindsjö; [2012]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; motorisk träning; koncentration; motivation; Studieresultat;

  Sammanfattning : I samhället talas det idag mycket om överviktiga barn och dåliga betyg. Dagens barn och ungdomar blir allt mer stillasittande samtidigt som kommunikationsteknologin växer och tar över deras fritid. Eftersom dessa barn och ungdomar spenderar största delen av sin barndom i skolan kan vi som lärare göra något åt denna fysiska inaktivitet. LÄS MER

 4. 4.   FYSISK AKTIVITET OCH KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Suzanne Viklund; Daniel Sundelin; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationsförmåga; koncentrationssvårigheter; fysisk aktivitet; inlärning; ADHD; DAMP;

  Sammanfattning :  Syftet med denna uppsats är att se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga samt att utreda om det kan vara bra för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter att ha mer idrott i skolan. I den teoretiska bakgrunden redogör vi framförallt för begreppen fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga och koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan : med fokus på lärandesituationen i skolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniel Bravell; Mattias Jackson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning bedriver denna verksamhet. Vidare ville vi undersöka hur pedagoger beskriver och motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk träning påverkar elevernas lärandesituation i skolan. LÄS MER