Sökning: "träning ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden träning ideal.

 1. 1. Fitness på Instagram: En snygg kropp eller ett välmående inre? : En multimodal kritisk diskursanalys av kroppsideal kontra hälsofördelar med träning i fitness-influencers inlägg på Instagram

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Björknert; [2019]
  Nyckelord :kroppsideal; fitness; träning; hälsa; Instagram; influencer; självobjektifiering;

  Sammanfattning : The female body ideal has above all been represented by thinness since the beginning of the 20th century. Earlier research indicates that the female ideal of beauty is reproduced and enhanced through media, but there is a research gap according social mediaand body ideal. LÄS MER

 2. 2. "Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nord; Emelie Persson; [2019]
  Nyckelord :kroppsbild; Instagram; social jämförelse; ideal; fitspiration; selfcompassion body image; social comparison; selfcompassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. LÄS MER

 3. 3. Den dilemmatiska kroppen : en diskursanalys av läroböcker i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :body; ideological; dilemma; representations; Billig; kropp; ideologiska; dilemma; representationer; Billig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med undersökningen är att utifrån två läroböcker i Idrott och hälsa analysera hur kroppen framställs och beskrivs. Frågeställningen som undersökningen ämnar besvara är: Vilka representationer av kroppen återkommer i läroböckerna? Vilka ideal, handlingar och krav är kopplade till dessa representationer? Vilka dilemman framkommer i de olika representationerna? Metod Två läroböcker skrivna efter introduktionen LGY 11 bearbetades metodologiskt med inspiration från Bacchis WPR-metod samt analyserades utifrån Billigs Ideologiska dilemman. LÄS MER

 4. 4. Den ideala kroppen : En hermeneutisk studie av konstruktioner av identitet och kroppsideal bland unga kvinnliga bloggerskor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Azhin Kharib; [2018]
  Nyckelord :Kroppsideal; bloggar; Socialkonstrutionismen; kvinnor; träning; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka konstruktioner av kroppsideal på bloggar skrivna av unga kvinnliga bloggerskor (20-30 år). Datamaterialet i studien består av fem bloggar med inriktning mot träning och skönhet. Innehållet i bloggarna har analyserats utifrån en hermeneutisk metodansats. LÄS MER

 5. 5. Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Cecilia Forss; [2018]
  Nyckelord :Crossfit;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. LÄS MER