Sökning: "träning kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden träning kultur.

 1. 1. Ta ett djupt andetag och slappna av, så löser det sig. Eller? : En kvalitativ studie om spänningsreglering och mental träning i idrottslärarutbildningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sofia Hübinette; Maja Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :Mental träning; spänningreglering; idrott och hälsa; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den föreliggande studien var att undersöka relationen mellan hur det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning i kursplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet undervisas på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och huruvida det senare påverkar alumners undervisning i idrott och hälsa. Studien undersöker även hur intervjupersoner beskriver och ser på spänningsreglering och mental träning. LÄS MER

 2. 2. Hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med psykisk hälsa : En intervjustudie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Lindgren; Christina Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiet inom idrott och hälsa uppfattar att de arbetar med psykisk hälsa, samt vilka utmaningar de upplever i denna del av sin yrkesutövning. Frågeställningar: - Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de arbetar med psykisk hälsa? - Vilka utmaningar upplever lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de ställs inför när de arbetar med psykisk hälsa? Metod En kvalitativ metod användes, för att få en djupare förståelse för problemområdet. LÄS MER

 3. 3. En studie av användandet av film och annat audiovisuellt material i undervisningen i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karin Banstorp; [2021]
  Nyckelord :audiovisuellt material; film; meningserbjudande; moderna språk; possible selves; språkundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie har haft som syfte att undersöka och analysera vilket audiovisuellt material lärare i moderna språk använder i sin undervisning och i vilken utsträckning de tar till varaden variationsrika mängd material som finns tillänglig idag via det digitaliserade klassrummet. Forskningsfrågorna var: Vilka typer av audiovisuellt material erbjuds elever som läser spanska och tyska som moderna språk på högstadiet? och Vilka meningserbjudanden innehåller det audiovisuella materialet som lärarna använder? Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av ett frågeformulär, där lärare i spanska och tyska på en specifik högstadieskola i Skåne har lämnat uppgifter om allt audiovisuellt material som de visar i sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Tävlingens vara eller icke vara inom barnfotbollen : En kvantitativ studie om föreningsaktiva barns logiker och inställning till tävling

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jakob Kindbom; Marcus Zimdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte har varit att undersöka vilka av Engströms logiker som stämmer in på aktiva fotbollsspelare i åldern 8 – 12 år avseende deras inställning till tävling. Vilken inställning har barn till tävling iung ålder? Vilka/vilken logik genomsyrar barnens inställning till fotbollsspelande? Metod Vi valde en kvantitativ metod med en digital enkät. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande interventionsmetoder i klassrummet för elever som inte uppnår målen i matematik ur några speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Maria Johansson; Marta Hanna Asmar; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkluderande interventioner; ramfaktorer; interventionsmetoder; elev i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur några speciallärare använder inkluderande interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik. Utifrån en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer försöker studien att belysa två frågeställningar: Hur beskriver dessa speciallärare sitt arbete med inkluderande interventioner i grupp med hänsyn till organisering av interventioner och elever i svårigheter? Hur ramfaktorer som styrdokument, organisation, miljö och tid har betydelse för val av interventioner? Studiens resultat analyserades utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande samt Skrtics teori om byråkratier. LÄS MER