Sökning: "trångboddhet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet trångboddhet.

 1. 1. Varför skiljer sig ungdomsbrottslighet i utsatta områden? - En kvantitativ studie om den socioekonomiska segregationens effekt på ungdomsbrottslighet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Liza Samakovlis; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Socioekonomi; Ungdomsbrottslighet; Utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den socioekonomiska segregationen har fått konsekvenser för både individen och samhället i form av bristande integration och näringsliv, ökad otrygghet och ojämlika förutsättningar för individer att göra val som styr deras livskvalitet. Segregationens konsekvenser kan anses vara extra påtagliga i Sveriges utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER

 3. 3. Miljonprogrammet : Behovet då och idag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Säl; [2022]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsbestånd; befolkning; rekordåren; tillväxt; trångboddhet; bostadsstandard; miljöcertifieringar; miljömål; bostadsbehov; social housing; marknadshyra;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är benämningen på ett statligt stöttat konstruktionsmål om 1 miljon bostäder på 10 år, under perioden 1965-1975. Innan miljonprogrammet upplevdes en kraftig befolkningstillväxt till följd av så kallade babybooms och hög arbetskraftsinvandring, en stor bostadsbrist, en låg standard på bostäder där många hushåll saknade utrustning som anses basal idag, en kraftig ekonomisk tillväxt med ökade realinkomster som ökade efterfrågan på bättre och rymligare boenden samt ett utbrett problem med trångboddhet. LÄS MER

 4. 4. Rättvist samhälle? - En litteraturöversik med fokus på aktivitetsorättvisa ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Lotta Andersson; Sofie Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; occupational alienation: occupational deprivation; occupational marginalisation; occupational apartheid; occupational imbalance; barn i skolåldern; utsatta område.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i utsatta område kämpar med socioekonomisk utsatthet, trångboddhet och brist på tillgång av resurser i samhället. Dessa barn utsätts dagligen för olika former av aktivitetsorättvisa som påverkar deras vardag, uppväxt och identitet. LÄS MER

 5. 5. Relativ Bostadsnöd : Bostadskvalité i Smålägenheternas Era

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Edith Grundström; [2022]
  Nyckelord :bostadsbrist; bostadskvalité; smålägenheter; relativ bostadsnöd;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka bostadskvalité i smålägenheter samt de boendes erfarenheter. I denna uppsats presenteras bostadsfrågan i Sverige, hur synen samt utformningen på bostaden förändrats över tid. För att förstå bostadsfrågan idag, presenteras både dåtida och nutida normer samt regler för bostäder. LÄS MER