Sökning: "tröskelnivå metoden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tröskelnivå metoden.

  1. 1. A historical analysis of hydrological drought in Sweden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Jesper Larsson; [2017]
    Nyckelord :Hydrological drought; threshold level method; drought indices; Hydrologisk torka; tröskelnivå metoden; index;

    Sammanfattning : I Sverige finns det en brist på studier angående hydrologisk torka trots att det existerar problem med torka idag. Hydrologisk torka kan ha allvarliga konsekvenser på både naturen och samhället när det kommer till vattentillgång, växt -och djurliv och jordbruk. LÄS MER