Sökning: "trading behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden trading behaviour.

 1. 1. Insynshandel - Vad är den kortsiktiga marknadsreaktionen? : En kvantitativ studie gällande insynspersoners möjlighet till att generera abnormal avkastning på First North Growth Market

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Issa; [2021]
  Nyckelord :Abnormal return; insider trading; event study; multiple regression analysis; First North Growth Market; signalinghypothesis; random-walk theory; behaviour-based financing; herd behaviour; informationasymmetry.; Abnormal avkastning; insynshandel; eventstudie; multipel regressionsanalys; First North Growth Market; effektiva marknadshypotesen; signaleringshypotesen; random-walk teorin; beteendebaserad finansiering; flockbeteende; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Insider trading has long been a controversial phenomenon in the financial world. Several studies have been conducted in the area where the studies have shown ambiguous results. In 2016, Finansipektionen amended the Insider Trading Act, namely that insiders need to report an insider transction within three days. LÄS MER

 2. 2. The impact of overconfidence on trading volume during economic changes

  Magister-uppsats,

  Författare :Reha Gügercin; Sabrina Tina Richter; [2021]
  Nyckelord :Overconfidence • COVID-19 • Trading volume • Individual investors • Investor behaviour • The correlation of psychological and economic variables;

  Sammanfattning : A central topic in behavioural finance is extensive trading. One of the most common behav- ioural explanations for this phenomenon is overconfidence. In finance, overconfident traders feel that their information is sufficient to justify a trade even though it is not. LÄS MER

 3. 3. Att avnotera aktier : - En studie av förutsättningarna för att genomföra en avnotering av aktier i enlighet med svensk rätt, särskilt i relation till skyddet av minoritetsaktieägarnas intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilhelm Westberg; [2021]
  Nyckelord :Delisting; Admittance of shares to trading; Listing; Generally acceptable behaviour in the securities market; Securities markets law; Afnotering; Notering; Sletning; Frivillig sletning; Sletning som sanktion; Sletning af børsnoterede selskaber; Børsret; Avnotering; Upptagande till handel; börsnotering; god sed på aktiemarknaden; aktiemarknadsrätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modelling Swedish bond market activity : A liquidity proxy using potential and executed trades

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Therese Lin; [2020]
  Nyckelord :Government bonds; Mortgage bonds; Swedish bond market; Liquidity proxy; Investor activity; Potential trading; Svenska obligationsmarknaden; Likviditet; Aktivitet; Potentiell handel;

  Sammanfattning : Bond markets are crucial for the stability and efficiency of the national financial system. Low liquidity prevents market developments and makes investors reluctant to trade actively. It is therefore crucial to maintain liquidity in bond markets. LÄS MER

 5. 5. Build, Buy or Partner – Digitizing Securities Trading in Swedish Retail Banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sebastian Caballero; [2020]
  Nyckelord :Build vs Buy; Build Buy Partner; Securities Trading; Retail Banking; Transaction Cost Econonics; Resource Based View; Production Cost Theory; Transaktionskostnadsekonomi; Produktionskostnadsteori; Resursbaserad Organisationsteori; Värdepappershandel; Retail Banking;

  Sammanfattning : Rapid rate of digitalization, emerging financial technology and changes in consumer behaviour have begun to transform the existing paradigm in the financial industry. Incumbent banks have found it difficult to keep up with this change however and are now faced with the challenge of deciding on what digital financial services build internally, buy externally or develop through partnerships. LÄS MER