Sökning: "tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 2714 uppsatser innehållade ordet tradition.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 3. 3. Var profeten Muhammed analfabet? : En analys av den koraniska termen ummi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Muhammed Khalaf; [2023]
  Nyckelord :ummi; al-nabi al-ummi; exegesis; interpretation; illiteracy; Husayn Tabataba’i; Qur’an.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the interpretation of the qur’anic word ummi by analysing how the term was interpreted by medieval muslim scholars in juxtaposition to the interpretation of the contemporary shiite muslim scholar Husayn Tabataba’i. The essay utilises a method of close-reading based on the given definition of the method by Grenholm and focuses on the medieval interpretation of the word ummi as researched in Sebastian Günthers academic article Muḥammad, the Illiterate Prophet as well as the given interpretation of Tabataba’i in Tafsir al-Mizan. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet, samtycke och relationer : en tematisk och didaktisk analys av Sally Rooneys Samtal med vänner och Normala människor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Sädbom; [2023]
  Nyckelord :Ämnesintegrerad sexualundervisning; värdegrundsarbete; litteratursamtal; Sally Rooney; sexualitet; samtycke; relationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sally Rooneys romaner Samtal med vänner (2017) och Normala människor (2019). Syftet med analysen är att undersöka huruvida romanerna har undervisningspotential inom området sexualitet, samtycke och relationer i en svenskämneskontext. LÄS MER

 5. 5. ”The childbed is our battlefield” : En narrativ analys av kvinnornas funktion i familjen i House of the Dragon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Strindefalk; Linn Tarvainen; [2023]
  Nyckelord :House of the Dragon; Umberto Eco; narrativ analys; fantasy; tradition; modernitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka kvinnornas funktion i narrativet i House of the Dragon, speciellt med avseende på skildringen av förlossningar, i relation till spänningen mellan tradition och modernitet. Vi har undersökt om en viss typ av kvinna premieras i narrativet, om förlossning fungerar som belöning eller bestraffning av kvinnan, samt hur tv-serien synliggör och bearbetar samtida konflikter i narrativet. LÄS MER