Sökning: "traditionell läs- och skrivundervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden traditionell läs- och skrivundervisning.

 1. 1. Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Paulina Hindsö; Isabel Unger; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; traditionell läs- och skrivundervisning; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. LÄS MER

 2. 2. "Genom ASL-arbetet är man inte styrd av en lärobok" : Att skriva sig till läsning; ASL jämfört med traditionell läs- och skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :ASL Att skriva sig till läsning ; Traditionell läs- och skrivundervisning; lärplatta;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. Från att skolan tidigare haft fokus på att lärandet styrts av läraren och läroboken har det lagts mer vikt på att eleverna ska vara med och påverka undervisningen och därmed bli kunskaps-producenter istället för kunskaps-konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Barn, skriftspråk och skola : Fyra lärare i förskoleklass och årskurs 1 berättar om sitt arbete med barns literacyutveckling.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Adolfsson; [2012]
  Nyckelord :Literacy utveckling; läs- och skrivundervisning; förskoleklass; årskurs 1; didaktik; sociokulturell teori; analytiskt synsätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att belysa och diskutera lärares didaktiska val i arbetet med barns literacyutveckling i förskoleklass respektive årskurs 1. Som grund ligger ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt forskning om barns literacyutveckling, och med utgångspunkt i detta samt i min studie har didaktiska val i arbetet med barns literacyutveckling kunnat belysas och diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivinlärning via dator hos elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Maja Bjuggren; Jenny Carlsson; Linda Nordenberger; [2011]
  Nyckelord :literacy learning; Trageton; computer; education; top-down; bottom-up; läs- och skrivinlärning; Trageton; dator; undervisning; top-down; bottom-up;

  Sammanfattning : Den formella läs- och skrivundervisningen i Sverige inleds i årskurs 1. Hur läs- och skrivundervisning bedrivs kan skilja sig åt mellan olika klasser. Trageton (2005) har utvecklat en läs- och skrivinlärningsmetod där inlärningen sker via dator. LÄS MER

 5. 5. Inledande läs-och skrivundervisning : En studie av en lärares arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Levin; Maja Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :Läs och skriv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur inledande läs-och skrivinlärning går till ute i praktiken. Anledningen till att vi blev intresserade av detta är på grund av att mycket av den litteratur vi läst om, inom detta område, har allting varit svart eller vitt. LÄS MER